Odczyn gleby decyduje o jej właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych, czyli w sposób pośredni lub bezpośredni ma wpływ na wzrost i rozwój roślin. Procesy te przebiegają prawidłowo tylko wówczas, gdy gleba odznacza się pH uregulowanym w stosunku do ich wymagań (tab. 1). Zatem prowadząc produkcję ekologiczną, trzeba mieć świadomość, że przy szeregu ograniczeń, między innymi dotyczących stosowania nawozów, jak i ochrony, uprawa roślin w glebie o uregulowanym odczynie jest warunkiem podstawowym odpowiednio wysokiej ich jakości, atakże plonowania.

WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ZALEŻĄ OD WYSYCENIA JEJ WAPNIEM

Jak już wspomniano, odczyn gleby ma wpływ na glebowe środowisko wzrostu roślin. Gleby o uregulowanym odczynie charakteryzują się odpowiednią strukturą. Wapń, który jest głównym składnikiem nawozów wapniowych, stanowi podstawowe lepiszcze agregatów glebowych. Stąd też na glebach wysyconych wapniem tworzy się struktura gruzełkowata, która warunkuje odpowiedni rozwój systemu korzeniowego uprawianych roślin (dobre stosunki wodno-powietrzne). Tym samym mają one do dyspozycji więcej wody i składników pokarmowych. Poza tym gleby te odznaczają się korzystnymi właściwościami chemicznymi, które między innymi mają wpływ na dostępność składników pokarmowych, a także - podobnie jak w przypadku właściwości fizycznych - na rozwój systemu korzeniowego uprawianych roślin. Trzeba wiedzieć, że składniki pokarmowe z gleby pobierane są przez korzenie roślin z roztworu glebowego, w którym są rozpuszczone. Rozpuszczalność składników pokarmowych w roztworze glebowym, a więc ich dostępność dla roślin, zależy w dużym stopniu od odczynu gleby i różni się dla poszczególnych składników. Przykładowo: optymalna dostępność większości podstawowych makroelementów mieści się w zakresie pH 6,0-7,0, natomiast dostępność mikroelementów wzrasta wraz ze spadkiem odczynu, z wyjątkiem molibdenu, dla którego występuje zależność odwrotna. Zatem podstawowe zadanie rolnika prowadzącego produkcję ekologiczną sprowadza się do utrzymywania takiego odczynu gleby, w którym wypadkowa dostępności makro-i mikroskładników jest w miarę optymalna. Przy czym w praktyce ze względu na większe zapotrzebowanie roślin większą wagę przykłada się do makroskładników.

GLIN - PIERWIASTEK ŚMIERCIONOŚNY DLA ROŚLIN