Po zbiorze kukurydzy na ziarno na polu pozostaje bardzo dużo resztek roślinnych.

Szacuje się, że stosunek suchej masy ziarna do suchej masy słomy w zależności od odmiany oraz warunków wzrostu w okresie wegetacji (temperatury, opadów, zaopatrzenia w składniki pokarmowe itp.) zawiera się w stosunkowo szerokich granicach, tj. od 1:1 do 1:1,5.

Góry słomy kukurydzianej

W roku obecnym rośliny generalnie charakteryzowały się dynamicznym wzrostem biomasy wegetatywnej (oczywiście pod warunkiem, że w glebie nie było pozostałości herbicydowych).

Zatem można założyć, że plon słomy powinien znacznie przewyższać plon ziarna, choć i ten nie powinien być niski. Przykładowo zakładając, że stosunek suchej masy plonu ziarna do suchej masy słomy będzie kształtował się średnio w zakresie, jak 1:1,2-1,4 to dla plonu 10 t suchej masy ziarna (w roku obecnym stosując prawidłową agrotechnikę taki poziom plonów jest realny), rośliny wyprodukują odpowiednio 12-14 t słomy.

Rodzi się pytanie, jak zagospodarować tak znaczną ilość resztek roślinnych, aby z jednej strony nie ponosić zbyt wysokich kosztów, a z drugiej zadbać o jej szybki rozkład (mineralizację), co korzystnie wpływa zarówno na zawartość materii organicznej w glebie (w dłuższym okresie czasu próchnicy), jak i zawartość składników pokarmowych.

Postępowanie ze słomą po zbiorze kukurydzy niezależnie od tego, jaką roślinę następczą będziemy uprawiać oraz jaki system uprawy roli stosuje się w gospodarstwie, tj. tradycyjny (orkowy) czy uproszczony (uprawę w mulcz) powinno się rozpocząć od jej dokładnego rozdrobnienia i wymieszania z glebą, gdyż jest to jeden z głównych czynników, który odpowiedzialny jest za jej szybki rozkład i uwalnianie składników pokarmowych.

Przyjmuje się, że po rozdrobnieniu większość fragmentów słomy nie powinna przekraczać 6-8 cm, a ściernisko nie powinno być wyższe niż 10-20 cm. Obowiązuje zasada, że im lepsze rozdrobnienie, tym szybszy rozkład.

Słomę kukurydzianą można rozdrobnić zarówno za pomocą kombajnów, które w czasie zbioru ziarna jednocześnie rozdrabniają słomę i równomiernie ją rozprowadzają po polu, jak i po zbiorze kukurydzy przy użyciu odpowiednich maszyn, które zarówno rozdrabniają słomę, jak i wstępnie mieszają ją z glebą.