Poniżej przedstawiamy zasady bezpieczeństwa stosowania i przechowywania nawozów według Yara.

Międzynarodowe „Zalecenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych" (Pomarańczowa księga ONZ) określone zostały w międzynarodowych przepisach dotyczących transportu nawozów: IMO (żegluga), ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IATA (transport lotniczy).

Przepisy krajowe dotyczą przechowywania nawozów, zaś unijna dyrektywa SEVESO zawiera zasady dotyczące składowania i oceny ryzyka związanego z towarami niebezpiecznymi na terenie Unii Europejskiej.

Saletra amonowa

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, saletra amonowa 33,5 proc. N klasyfikowana jest jako utleniacz (klasa 5.1) z uwagi na wysoki procent zawartości azotu. Polskie przepisy szczegółowo regulują zasady przechowywania tego nawozu.

Nawozy oparte na saletrze amonowej produkowane przez Yara przeszły testy odporności na detonację i zostały uznane za bardzo odporne na detonację. Jeśli dojdzie do pożaru zaworkowanych nawozów, worki mogą topić się i rozpadać, jednak mają minimalny wpływ na rozprzestrzenianie się ognia.

Palety powodują, iż ciepło i ogień łatwiej dostają się do stosu nawozów na paletach. Ryzyko pożaru można zminimalizować poprzez właściwe składowanie nawozów, unikanie sąsiedztwa metali organicznych, metali śladowych, chloru, kwasów, etc.). Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach www.efma.org.

NPK

Saletra amonowa zawarta w nawozach NPK w wysokich temperaturach może się rozkładać. Reakcje egzotermiczne powodują wydzielanie ciepła oraz gazów z nawozów w początkowym okresie spadku pH.
Tempo rozkładu wzrasta w obecności chlorków, substancji organicznej i niektórych jonów metal- zwłaszcza Cu2+, natomiast tempo reakcji maleje w obecności fosforanów czy wysokiego pH.

Niektóre nawozy NPK bazujące na saletrze amonowej mają tendencję do samorozkładu (SSD). Samorozkład może być wywołany przypadkowym nagrzaniem ponad 120 stopni C i może trwać również wtedy, gdy źródło ciepła zostanie wyeliminowane. Jest on bardzo trudny do zatrzymania. Proces samorozkładu nie jest zwykle niebezpieczny, lecz może uwalniać gazy zawierające toksyczne komponenty, np. Cl2, HCl lub NOx.