Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem. Ziemniak, aby wytworzyć tonę bulw, musi pobrać 4-5 kg N, czyli przy plonie 40 t z ha może się znajdować na tej powierzchni ok. 200 kg N. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie w stosunku do azotu, długi okres pobierania tego pierwiastka oraz dużą masę tworzonego plonu niezbędne jest precyzyjne i stosowne do potrzeb w danej fazie rozwojowej zaopatrzeniem roślin w N na przestrzeni całego okresu wegetacji, począwszy od nawożenia wnoszonego przed sadzeniem bulw do uzupełniającego, stosowanego w okresie wzrostu roślin. Rozłożone w czasie pokrycie stosunkowo wysokich, w porównaniu z innymi gatunkami roślin rolniczych, potrzeb pokarmowych ziemniaka na ten składnik ma uzasadnienie również w aspekcie środowiskowym, zapobiegając w zależności od układu warunków glebowo-klimatycznych okresowym jego stratom.

ZRÓŻNICOWANE ZAPOTRZEBOWANIE ODMIAN

Nawożenie azotem mineralnym powinno być dostosowane do wymagań pokarmowych uprawianych odmian, gdyż - jak dowodzą prowadzone od wielu lat badania w Zakładzie Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie - wykazują one zróżnicowaną reakcję na zastosowany azot. W celu określenia wymagań nawozowych w stosunku do azotu dla odmian ziemniaka wykorzystywana jest metoda funkcji produkcji opierająca się na reakcji plonu bulw na wzrastający poziom nawożenia tym składnikiem. Z zależności pomiędzy wielkością plonu bulw a wzrastającą dawką azotu mineralnego ustalono podział na trzy grupy: o małych (100 kg N/ha), średnich (120 kg N/ha) i dużych (140 kg N/ha) wymaganiach w stosunku do tego składnika dla odmian uprawianych na glebie lekkiej, dla odmian uprawianych na glebie średniej wymagania te wynoszą odpowiednio: 130, 150 i 170 kg N/ha. Z uwagi na fakt, że azot spośród stosowanych w nawożeniu składników ma największy wpływ nie tylko na wielkość plonu, lecz także na jakość bulw, należy świadomie korzystać z ustalonych zaleceń odnoszących się do wielkości dawek dla poszczególnych odmian (tabela).

ROZŁOŻYĆ NAWOŻENIE AZOTEM W CZASIE