Uchwałą w sprawie podziału zysku za rok 2011r. podzielono zysk netto osiągnięty przez spółkę za rok obrotowy 2011 w wysokości 191.538.903,54 zł następujący sposób:
- 119.727.006,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 2,10 zł na jedną akcję,
- 71.811.897,54 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy ustalono na 18 kwietnia 2012 r., a termin wypłaty dywidendy na 31 maja 2012 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAK S.A. podjęło również uchwały zatwierdzające:
- sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011,
- sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZAK S.A. za rok obrotowy 2011,
- sprawozdanie Zarządu ZAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZAK S.A. za rok obrotowy 2011.

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki ZAK S.A. udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

Podobał się artykuł? Podziel się!