Według danych GUS w roku 2016 w Polsce powierzchnia łąk i pastwisk wynosiła ok. 3,1 mln ha. Na gruntach ornych wiechlinowate (trawy) i bobowate drobnonasienne (motylkowate) stanowią dodatkową powierzchnię paszową wynoszącą ok. 0,5 mln ha. Krótkotrwałe użytki zielone to zasiewy traw i roślin motylkowatych oraz ich mieszanek wprowadzane do płodozmianu polowego w zależności od gatunku, które mogą być użytkowane przez czas od roku do 4 lat. Polowa uprawa traw najbardziej uzasadniona jest w gospodarstwach o małym udziale naturalnych użytków zielonych lub niewystarczającym ich areale do zaspokojenia potrzeb paszowych zwierząt przeżuwających. W naszym kraju udział użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych wykazuje duże zróżnicowanie regionalne. Najmniejszy udział trwałych użytków zielonych w stosunku do powierzchni gruntów ornych odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, natomiast największy w warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i małopolskim (rys. 1.).

CENNE OGNIWO ZMIANOWANIA

Dzięki zasadzie dobrej praktyki rolniczej krótkotrwałe użytki zielone stanowią niezbędny element zmianowania w zrównoważonym i ekologicznym systemie gospodarowania. Uprawa traw w takim systemie nie tylko nie komplikuje zmianowania, ale wręcz przeciwnie - przyczynia się do uzyskania dobrego stanowiska dla roślin następczych. Resztki pożniwne mają korzystny wpływ na środowisko glebowe, wzbogacając je w materię organiczną oraz poprawiając właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Należy zwrócić także uwagę na zawartość białka w paszy produkowanej z traw. Wartość pokarmowa traw zależy od nawożenia, a także od terminu koszenia. Ma to duże znaczenie w produkcji suszu przemysłowego, ponieważ istnieje w tym systemie możliwość utrzymania ciągłości produkcji paszy o jednolitych cechach jakościowych. Spośród gatunków traw uprawianych na gruntach ornych ważniejsze znaczenie mają: kostrzewy (trzcinowa, łąkowa, czerwona), kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, życica trwała, wielokwiatowa, westerwoldzka oraz festulolium. Powierzchnię zakwalifikowanych plantacji nasiennych tych gatunków wiechlinowatych w roku 2016 (wg PIORiN) p rzedstawia rysunek 2.

CO NOWEGO W KRAJOWYM REJESTRZE?