Glifosat dopuszczono do stosowania w Unii Europejskiej i jak również w Polsce. Począwszy od 2010 roku glifosat, w ramach regularnych przeglądów istniejących zatwierdzeń substancji czynnych środków ochrony roślin dopuszczonych w UE, również podlega cyklicznym kontrolom.

Instytucje odpowiedzialne za te przeglądy wydały swoje opinie. W opinii przygotowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) pod koniec 2015 roku potwierdzono, że: „(...) przy zgodnym z przeznaczeniem i odpowiednim stosowaniu substancji czynnej o nazwie glifosat nie należy spodziewać się negatywnego wpływu na ludzi ani środowisko”.

Ze względu na opóźnienie prac zaangażowanych instytucji oraz Komisji Europejskiej, spowodowane licznymi trwającymi procedurami zatwierdzania substancji czynnych, nie udało się zakończyć omawianego procesu w pierwotnie planowanym terminie, czyli najpóźniej do końca 2015 roku. Dlatego też Komisja podjęła decyzję o tymczasowym przedłużeniu okresu obowiązywania aktualnego zatwierdzenia na szczeblu UE do 30 czerwca 2016 roku.

Na ostatnim etapie procesu zatwierdzania musi odbyć się głosowanie, w którym państwa członkowskie na podstawie opinii EFSA podejmą decyzję w sprawie odnowienia zatwierdzenia. Jednakże ponieważ na posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego w marcu i maju 2016 roku nie uzyskano wystarczającej większości głosujących za zatwierdzeniem lub przeciw zatwierdzeniu, Komisja Europejska przedłużyła obecne zatwierdzenie do 31 grudnia 2017 roku. Swoją decyzją Komisja wychodzi również naprzeciw postulatowi niektórych państw członkowskich, które chcą zaczekać na opinię Europejskiej Agencji Chemikaliów (European Chemicals Agency, ECHA) na temat omawianej substancji czynnej, aby zapoznać się z nią przed ostatecznym odnowieniem zatwierdzenia. Wyniki oceny ECHA mają być ogłoszone w październiku 2017 roku.

 Ta sytuacja prowadzi do jak dotąd bezprecedensowego, kilkuletniego opóźnienia procesu ponownej rejestracji i przekroczenia terminów przewidzianych zwykle w takich przypadkach w regulacjach unijnych. Zdaniem grupy roboczej ds. glifosatu (Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, AGG) podważa to wiarygodność systemu prawnego Unii Europejskiej i osłabia konkurencyjność europejskiego rolnictwa.