W poprzednim numerze informowaliśmy o nowym rozporządzeniu ministra rolnictwa w sprawie nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową. W tym samym Dzienniku Ustaw (nr 74 z 25 kwietnia 2007 r., poz. 490) ukazało się także rozporządzenie tego samego ministra w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Oba obowiązują od 29 kwietnia br.

Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się stonki korzeniowej, z wyjątkiem obszarów, na których zostały wprowadzone nakazy lub zakazy (powiaty, w których zadomowiła się stonka oraz powiaty zagrożone jej rozprzestrzenieniem). Obszary te dokładnie opisaliśmy w nr 9. Farmera z tego roku. Nowe rozporządzenie dotyczy więc pozostałej części kraju.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia stonki wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wyznacza, mając w szczególności na względzie biologię stonki, stopień porażenia przez nią roślin kukurydzy oraz sposób prowadzenia uprawy kukurydzy na obszarze, strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa:

  1. strefę porażenia, w odległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, na którym stwierdzono wystąpienie szkodnika,
  2. strefę bezpieczeństwa, w odległości co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia.

W razie szczególnego zagrożenia rozprzestrzenienia się stonki poza obszar obu stref wojewódzki inspektor może wyznaczyć wokół tych stref strefę buforową.

W strefie porażenia:

  1. dopuszcza się uprawę kukurydzy na danym polu raz na trzy kolejne lata albo zakazuje się jej uprawy przez dwa kolejne lata następujące po sezonie, w którym stwierdzono wystąpienie stonki,
  2. w roku, w którym stwierdzono wystąpienie stonki oraz w sezonie następnym, przed dniem 15 października wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne,
  3. zbiór kukurydzy przeprowadza się po 15 października,
  4. maszyny używane na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem poza strefę porażenia czyści się z ziemi i resztek roślinnych,
  5. na gruntach, na których nie jest uprawiana kukurydza, niszczy się jej samosiewy.