Firma oczekuje, że przychody ze sprzedaży środków ochrony roślin wyniosą w 2015 r., 6 mld euro, a w 2020 r. dojdą do 8 mld euro. Wsparciem dla osiągnięcia zamierzonych celów mają być inwestycje w wysokości ok. 1,8 mld euro realizowane w latach 2013-2017. Zostaną one wykorzystane do rozbudowy i modernizacji zakładów produkcyjnych. Rozbudowane zostaną m.in. linie do produkcji fungicydów opartych o takie substancje czynne jak F500 (pyraklostrobina) i Xemium w Niemczech, jak również herbicydów zawierajacych dikambę i Kixor w USA.

BASF planuje także budowę nowych lub rozbudowę istniejących zakładów w kilku innych miejscach na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Azji.

Na cele badawczo-rozwojowe działu Crop Protectin, BASF przeznaczał dotychczas 7 proc. swojego rocznego zysku netto, co w 2012 r. stanowiło 1,8 mld euro. W przyjętym nowym planie 5-letnim, inwestycje te mają wzrosnąć do 9 proc., a więc przy zakładanym wzroście wartości sprzedaży, wysokość środków przeznaczanych na badania podniesie się do 2,5 mld euro. Nowy program przewiduje także rozszerzenie badań poprzez wprowadzenie długoterminowych umów o współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami akademickimi i badawczymi w zakresie ochrony roślin na wszystkich kontynentach.

Funkcjonalna Ochrona Upraw

Firma powołała do życia nowy dział o nazwie Funkcjonalna Ochrona Upraw. Z zaprezentowanych założeń wynika, że jego działalność będzie daleko wykraczała poza granice stosowania tradycyjnych środków ochrony roślin.

W ochronie (czy raczej pielęgnacji) mają być wykorzystane osiągnięcia nie tylko z dziedziny chemii, ale także biologii czy fizjologii roślin, wzajemnie się przenikając i uzupełniając. Stworzony w ten sposób parasol ochronny osłoni rośliny od siewów do zbiorów nie tylko przed agrofagami, ale także stresowymi czynnikami środowiskowymi.

Zaprezentowano pierwsze narzędzia, jakie do tego celu już powstały i mogą zostać wykorzystane. Obejmują one trzy elementy: zaprawianie nasion, klasyczną ochronę chemiczną plantacji, ale uzupełnioną o stymulację (wspomaganie) fizjologii roślin w trakcie wegetacji i wątek nawozowy.