Biobed jest elementem farmy demonstracyjnej, w której tworzeniu bierze udział Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ze Skierniewic. Specjaliści z Instytutu pracują w ramach projektu szkoleniowego o nazwie TOPPS – „Szkolenie operatorów opryskiwaczy w celu zapobiegania skażeniom miejscowym”. Finansuje go Komisja Europejska i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA). Zakład w Żelaznej otrzymał na ten cel 10 tys. euro, resztę pieniędzy pochodziło z własnego budżetu zakładu, a cała inwestycja kosztowała prawie 100 tys. zł.

Budowę farmy rozpoczęto w maju 2007 r. Obiekty zaprojektowano tak, aby stanowiły zintegrowany system magazynowania środków ochrony roślin oraz napełniania i mycia opryskiwaczy. Znacznie ogranicza to możliwość powstawania skażeń miejscowych w gospodarstwie i usprawnia pracę. Powstałe obiekty wraz z wyposażeniem są nie tylko „normalnie” użytkowane przez gospodarstwo, ale będą także wykorzystywane do praktycznego szkolenia rolników w zakresie bezpiecznego magazynowania i stosowania preparatów zgodnie z przepisami i Kodeksem Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin (KDPOOR).

Magazyn

Lokalizacja magazynu środków decyduje o ich dostępności i bezpieczeństwie. Ma to bowiem wpływ na uszkodzenia opakowań podczas dostarczania lub pobierania środków ochrony roślin, a także rozprzestrzeniania się rozlanych lub rozsypanych środków. Zgodnie z KDPOOR magazyn przechowujący powyżej tony środków powinien być zlokalizowany 50 m od obszarów bardzo wrażliwych (ujęć wody pitnej, studni, zbiorników i cieków wodnych) ze względu na możliwość ich skażenia, a 10 m od obszarów średnio wrażliwych lub wrażliwych, jeżeli magazyn spełnia wymagania jednogodzinnej odporności na ogień i zastosowano rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się środków i umożliwiające zbieranie wody gaśniczej.

Magazyn środków w Żelaznej zaprojektowano w bezpiecznej odległości od studni, cieków wodnych i przechowalni ziemniaków, wykorzystując istniejący budynek po garażach o łącznej powierzchni 57 mkw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (DzU Nr 99, poz. 896) i zaleceniami KDPOOR, wewnątrz magazynu wyodrębniono pomieszczenia: magazynowe środków ochrony roślin, zamykane na środki toksyczne i bardzo toksyczne, do gromadzenia środków niepełnowartościowych i pustych opakowań oraz  do rozważania środków ochrony roślin ze stanowiskiem do mycia pojemników miarowych. Zarówno konstrukcja ścian, jak i dachu obiektu, ocieplonego niepalnym materiałem, spełniają wymagania dotyczące odporności na ogień.