Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek ustanowienia krajowych planów działania do 26 listopada tego roku, służących ustalaniu celów, środków i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Ministerstwo rolnictwa niedawno przedstawiło ten plan. Istnieje możliwość zgłaszania ewentualnych uwag do niego, zatem jego obecny kształt może jeszcze ulec zmianie. Plan określa cele ilościowe w zakresie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, środki służące realizacji tych celów oraz harmonogramy ich realizacji.

Głównym celem krajowego planu działania jest ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Dla monitorowania stopnia osiągnięcia tego celu zostaną wykorzystane takie mierniki jak: utrzymanie w okresie realizacji krajowego planu działania procentowego udziału przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego poniżej 1,5 proc. Drugim ważnym celem jest utrzymanie w okresie realizacji KPD procentowego udziału przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego poniżej 1 proc. Aby osiągnąć te zamierzenia będą kontynuowane dotychczas prowadzone działania, które ograniczają zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin - przy czym część tych działań zostanie odpowiednio zmodyfikowana, jak również podjęte zostaną takie, które nie zostały wcześniej określone.