Opisane w cz. 1 przyczyny słabego niszczenia chwastów są w znacznym stopniu zależne od wiedzy i doświadczenia rolnika. Istnieje jednak cały szereg takich, na które nie mamy wpływu lub jest on bardzo ograniczony. Są to czynniki klimatyczne i glebowe, w znacznym stopniu modyfikujące skuteczność herbicydu.

PRZEBIEG POGODY

W sezonie wegetacyjnym temperatura oraz wilgotność powietrza i gleby decydują o pobieraniu, przemieszczaniu oraz rozkładzie herbicydu w roślinach. Od przebiegu i tempa tych procesów zależy końcowy efekt działania preparatu. Mówiąc o wpływie pogody na skuteczność herbicydów, należy mieć na uwadze warunki panujące zarówno w okresie przed wykonaniem zabiegu, w momencie opryskiwania roślin, jak i na krótko po zastosowaniu środka. Od przebiegu pogody, a zwłaszcza warunków termicznych i wilgotnościowych (powietrza i gleby) jeszcze przed aplikacją herbicydu zależą cechy budowy roślin warunkujące ilość pobranego środka, takie jak: grubość kutykuli, powierzchnia i kąt ustawienia blaszek liściowych, stan aparatów szparkowych. Z kolei warunki pogodowe w momencie wykonywania zabiegu wpływają na zachowanie się herbicydu na opryskiwanych powierzchniach roślin, m.in. tempo jego wysychania, a co za tym idzie, ilość środka pobranego przez roślinę. Wysoka skuteczność zabiegu zależy również od przebiegu pogody w krótkim okresie po oprysku, ponieważ decyduje on o szybkości przemieszczania się środka w roślinie.

Badania nad skutecznością herbicydów stosowanych w różnych warunkach klimatycznych i glebowych wykonywane były w wielu jednostkach naukowo-badawczych na świecie. W Polsce tego rodzaju prace prowadzono w IUNG-PIB. Ich rezultaty są dość zróżnicowane w zależności od rodzaju środka i zwalczanych chwastów. Jakkolwiek istnieją pewne reguły w tym zakresie, należy jednak brać pod uwagę zróżnicowaną wrażliwość poszczególnych gatunków chwastów na stosowany herbicyd i zmienne warunki środowiska oraz ich zróżnicowaną budowę morfologiczną, która decyduje o retencji i wnikaniu środka. Należy również liczyć się z tym, że herbicydy różnią się pod względem właściwości fizykochemicznych i tym samym w zróżnicowany sposób podlegają wpływowi środowiska.

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ POWIETRZA WARUNKUJĄ POBIERANIE HERBICYDU