Pomimo działań profilaktycznych oraz regularnych zabiegów odchwaszczających obecność chwastów na polach uprawnych jest zjawiskiem nieuniknionym. Zachwaszczenie jest powodowane przez szereg gatunków, które w wyniku długotrwałej selekcji doskonale przystosowały się do przetrwania w miejscach, gdzie ich obecność koliduje z interesem człowieka. Niestety, większość roślin uprawnych nie jest w stanie skutecznie konkurować o niezbędne do wzrostu i rozwoju czynniki z wielogatunkowym zbiorowiskiem chwastów. W niektórych sytuacjach konsekwencją tego typu rywalizacji może być nawet całkowite zagłuszenie plantacji. Z tego względu zabiegi odchwaszczające zaliczane są do podstawowych działań agrotechnicznych, regulujących wysokość i jakość plonu.

W latach 40. ubiegłego wieku, po odkryciu i stopniowym wprowadzeniu do praktyki rolniczej pierwszych herbicydów selektywnych oraz skutecznych w niskich dawkach, przypuszczano, że problem zachwaszczenia pól uprawnych zostanie niebawem ostatecznie rozwiązany. Z czasem okazało się, że były to bardzo optymistyczne prognozy, a ponadto wraz z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem herbicydów (a także innych pestycydów) pojawiły się nowe zagrożenia. Nieprawidłowo stosowane preparaty mogły m.in. wywierać niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, przyczyniać się do powstania odporności u agrofagów oraz powodować skażenie plonu. Pomimo dostrzeganych zagrożeń, metoda chemiczna zdobywała popularność, a rolnicy bardzo szybko przekonali się, że herbicydy to potężna broń umożliwiająca prowadzenie efektywnej i stosunkowo taniej walki z chwastami. Do dziś w wielu przypadkach zabiegi chemiczne pozostają najskuteczniejszą i jednocześnie najbardziej opłacalną metodą regulacji zachwaszczenia. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, wykorzystanie pestycydów należy ograniczać do niezbędnego minimum.

Uzyskanie odpowiedniej efektywności zabiegu chwastobójczego nie jest jednak proste. Działanie herbicydów jest modyfikowane przez szereg czynników, które w określonych sytuacjach mogą sprawić, że gatunki uwzględnione w etykiecie jako wrażliwe nie zostaną zniszczone. Przyjrzyjmy się zatem bliżej przyczynom, które mogą być odpowiedzialne za brak oczekiwanej skuteczności preparatów chwastobójczych.

PRZEDE WSZYSTKIM PRAWIDŁOWA IDENTYFIKACJA