W przypadku herbicydów i innych preparatów stosowanych doglebowo czynnikiem ograniczającym ich działanie jest najczęściej niedostateczna zawartość wody w powierzchniowej warstwie gleby. Sucha gleba uniemożliwia dokładne pokrycie jej powierzchni w formie zwartego filmu i dotarcie zastosowanej substancji do strefy kiełkowania chwastów (0-5 cm), a następnie jej pobranie. Również nadmiar opadów po zastosowaniu preparatów doglebowych jest niekorzystny, gdyż może spowodować szybkie ich wymycie poza sferę kiełkowania chwastów, dotarcie do korzeni roślin uprawnych i ich pobranie (niebezpieczeństwo fitotoksyczności), a nawet przemieszczenie głębiej i skażenie wód gruntowych.

Barierą dla skutecznego działania herbicydu jest wysokie napięcie powierzchniowe wody ograniczające zatrzymywanie się kropel opryskowych na powierzchni (odbijanie, ściekanie) i jej zwilżanie. Czynnikiem ograniczającym skuteczność jest też krystalizacja substancji czynnej na powierzchni i tylko znikome jej wnikanie do komórek roślinnych. Podobne straty zachodzą również przy stosowaniu fungicydów, insektycydów, a także nawozów stosowanych dolistnie.

DODAĆ ADIUWANT

Znaczne zmniejszenie, a niekiedy całkowite wyeliminowanie wpływu czynników ograniczających działanie większości środków ochrony roślin osiągnąć można poprzez stosowanie odpowiednio dobranych adiuwantów, zwanych również wspomagaczami. Należy podkreślić, że w większości przypadków dodatek wspomagacza do zbiornika opryskiwacza jest konieczny, pomimo że zakupiona formulacja środka ochrony zawiera już wbudowany adiuwant - w celu uzupełnienia jego ilości lub poszerzenia działania (np. likwidacji twardości wody). Dodatek odpowiedniego adiuwanta do cieczy opryskowej jest szczególne wskazany, jeśli zamierza się stosować środek ochrony roślin w dawkach zredukowanych.

Ze względu na sposób działania adiuwanty dzieli się na aktywujące i modyfikujące. Adiuwanty aktywujące spełniają wiele funkcji, które decydują o ilości substancji czynnej docierającej do miejsca działania. Nieobojętne z punktu widzenia praktycznego są także funkcje adiuwantów modyfikujących, jak np. zapobieganie pienieniu się cieczy opryskowej, ochrona przed korozją, zabezpieczenie przed tworzeniem osadu na ścianach zbiornika, w przewodach i rozpylaczach.