Profesjonalnym użytkownikiem jest więc każda osoba, która stosuje pestycydy w toku swej działalności zawodowej, w tym operatorzy, technicy, pracownicy i osoby samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach gospodarczych.

Każdy kto stosuję środki ochrony roślin musi spełniać szereg wymagań związanych z ich stosowaniem. Zabiegi chemizacyjne jak i zakup oraz przewóz środków ochrony roślin mogą jedynie wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Obecnie ważność takiego zaświadczenia to 5 lat. Organizują go najczęściej ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, ośrodki naukowe i prywatne firmy, które mają stosowne pozwolenie na prowadzenie takiego rodzaju szkoleń.

Ponadto profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek prowadzić i przechowywać przez co najmniej trzy lata dokumentację dotyczącą stosowanych przez nich środków ochrony roślin, zawierającą nazwę środka ochrony roślin, datę zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W integrowanej ochronie roślin notatnik musi być poszerzony o stosowany płodozmian, ilość i rodzaj zwalczanego patogenu przed i po zastosowaniu środka ochrony roślin.

Profesor Marek Mrówczyński podkreślał, że prace nad końcowym efektem wyglądu notatnika w integrowanej ochronie roślin ciągle trwają i na pewno, ostateczny wzór tego dokumentu poznamy niebawem.

Profesjonalny użytkownik stosuję również środki ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, który jest użyty zgodnie z przeznaczeniem i zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych, nie powodując przy tym zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Właściwe stosowanie obejmuje również dostosowanie się do wymogów podanych w etykietach, jak i postępowanie z wytycznymi integrowanej ochrony roślin. Ważne jest by użyte środki były aktualnie zarejestrowane i posiadały pozwolenie na ich stosowanie w konkretnej uprawie.

Za kontrolę rolników odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niektóre założenia sprawdzane będą również przez ARiMR podczas kontroli cross compliance.