Dotychczas prowadzona intensywna ochrona roślin podczas niewłaściwego stosowania mogła stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nadmierne stosowanie środków ochrony roślin wynikało z braku monitoringu agrofagów na plantacjach, nieprzestrzeganiu progów ekonomicznej szkodliwości oraz niestosowaniu systemów wspomagania decyzji. Wprowadzenie integrowanej ochrony roślin z wykorzystaniem wszystkich metod niechemicznych pozwoli na zmniejszenie liczby zabiegów chemicznych, co ograniczy do minimum zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Po upływie 4-letniego okresu przygotowawczego od 1 stycznia 2014 r. w Polsce oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej będzie istniał obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako "staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych, oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzi i środowiska".

Zatem integrowana ochrona polega na umiejętnym wykorzystaniu takich elementów jak poprawny płodozmian, odmiana, mechaniczna obróbka gleby, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin na składniki pokarmowe, oraz stosowanie ochrony biologicznej. Chemiczna ochrona roślin jest dopuszczalna, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ocena konieczności wykonywania zabiegu chemicznego dokonywana jest w oparciu o sygnalizację wystąpienia organizmu szkodliwego, monitoring plantacji i ocenę skali porażenia.

Oprysk chemiczny dopuszczalny jest dopiero po przekroczeniu wyznaczonego progu szkodliwości. Nawet w tej sytuacji, kierując się zasadą minimalizacji zagrożenia dla środowiska, należy maksymalnie ograniczyć ilość używanych środków poprzez redukcję dawek lub ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów.

Wśród kryteriów wyboru preparatu chemicznego do zabiegu należy też uwzględnić selektywność działania.

Efektywne wykorzystanie zabiegów stosowanych w integrowanej ochronie roślin wymaga od rolników odpowiedniego zasobu wiedzy - szczególnie z zakresu biologii organizmów szkodliwych.