Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opartym na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE) każdego rolnika stosującego w swoim gospodarstwie pestycydy będzie obowiązywać przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin. „Integrowana ochrona roślin” to pojęcie bardzo ogólne i w skrócie oznacza staranne rozważenie wykorzystania metody ochrony roślin - czyli nie zawsze chemicznej, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych.

Od wielu lat rolnicy dostosowują się do tych metod. Wynika to chociażby z ekonomicznego podejścia do uprawy roślin. Szukają rozwiązań ochrony plantacji sposobem jak najtańszym, a zarazem najefektywniejszym. Próbują zwalczać agrofagi mechanicznie, stosują profilaktykę, monitoring, wzbogacają płodozmian, coraz częściej sięgają po środki biologiczne.

Zmianą obowiązującą od 1 stycznia 2014 będzie narzucony obowiązek udokumentowania stosowania pestycydów przed organami kontrolującymi(w tym PIORIN).

Nie jest jeszcze szczegółowo ustalone jakie dokumenty należy gromadzić. Warto już dziś pomyśleć i zabezpieczyć się poprzez zbieranie odpowiedniej dokumentacji. Dotychczas obowiązkiem każdego rolnika było prowadzenie ewidencji ś.o.r, którą należało przechowywać przez minimum 2 lata (od 2014 prawdopodobnie będzie to 5 lat). W niej każdy rolnik był zobowiązany do rejestrowania każdego zabiegu ochrony roślin z wyszczególnieniem daty zabiegu, na jakiej działce rolnej i na jakiej powierzchni był zastosowany środek, jaki preparat użyto, w jakiej dawce, na jakie agrofagi i jakie warunki pogodowe panowały w chwili wykonywania zabiegu. Dodatkowo podczas kontroli sprawdzane było zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną używanego do zabiegów opryskiwacza oraz posiadać aktualne zaświadczenie w zakresie stosowania ś.o.r. potocznie zwane szkoleniem chemizacyjnym.

Nie mniej jednak aby nie zostać zaskoczonym już dziś zachęcamy do prowadzenia kart pola, w której należy rejestrować dane o odmianie, przedplonie, terminie siewu, nawożeniu. Zbierać faktury lub dowody zakupu pestycydów, odpowiednio i zgodnie z obowiązującymi przepisami oddawać zużyte opakowania.

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa obiecuję, że rok 2014 będzie miał charakter przejściowy, dostosowujący się do rozporządzenia, bardziej edukacyjny niż sankcyjny. Będzie to rok szkoleń w zakresie IOR, oraz rok ustaleń konkretnej metodologii stosowanej w kontroli gospodarstw. Podobał się artykuł? Podziel się!