Za kontrolę na miejscu odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Niektóre założenia sprawdzane będą również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podczas kontroli cross compliance. Dotyczyć to będzie sprawdzania obszaru B, głównie dotyczącego zdrowotności roślin i bezpieczeństwa żywności i pasz.

W większości są już wyznaczone obowiązki inspektorów PIORiN w zakresie weryfikacji przestrzegania przez rolników zasad integrowanej ochrony roślin. Na pewno należy się spodziewać, że od nowego sezonu kontroli będzie więcej.

Kontrolowany będzie każdy, kto według ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin może być nazwany użytkownikiem profesjonalnym. Użytkownik profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie.

Każdy kto stosuje pestycydy, musi zatem spełniać szereg wymagań związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. Zabiegi chemizacyjne, jak i zakup oraz przewóz środków ochrony roślin mogą jedynie wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Obecnie ważność takiego dokumentu to 5 lat. Organizują je najczęściej ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, ośrodki naukowe i prywatne firmy, które mają stosowne pozwolenie na prowadzenie takiego rodzaju szkoleń.

Ponadto profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek prowadzić i przechowywać przez co najmniej 3 lata dokumentację dotyczącą stosowanych przez nich środków ochrony roślin. Dokument taki powinien zawierać nazwę środka ochrony roślin, datę wykonania zabiegu, zastosowaną dawkę oraz wielkość uprawy i gatunek rośliny, na której zastosowano pestycyd. W integrowanej ochronie roślin notatnik powinien być poszerzony o stosowany płodozmian, ilość i rodzaj zwalczanego patogenu przed i po zastosowaniu środka ochrony roślin. W Instytucie Ochrony Roślin ciągle trwają prace nad końcowym efektem wyglądu notatnika w integrowanej ochronie roślin i na pewno ostateczny wzór tego dokumentu poznamy niebawem.

Profesjonalny użytkownik stosuje również środki ochrony roślin za pomocą sprzętu sprawnego technicznie, który jest użyty zgodnie z przeznaczeniem i zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych, nie powodując przy tym zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Stosowany do oprysków sprzęt musi mieć aktualną atestację wydawaną przez odpowiednie podmioty na 3 lata.