Mówiąc o szkodnikach zbóż, zwykle jako jedne z pierwszych wymienia się mszyce. Występują one bowiem powszechnie, corocznie i w dużym nasileniu praktycznie na wszystkich zbożach. Najczęściej występującymi gatunkami są: mszyca czeremchowo-zbożowa, zbożowa i różano-trawowa. Na uprawy zbóż nalatują od połowy maja. Charakteryzuje je wyjątkowa płodność - w ciągu wegetacji zbóż potrafią wytworzyć nawet kilkanaście pokoleń. Kilka dni sprzyjającej pogody (sucho i umiarkowanie ciepło) wystarczy, by błyskawicznie zwielokrotniły swoją populację. Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe mszyc, jak i ich stadia larwalne. Żerują praktycznie na wszystkich organach roślin, wysysając soki z tkanek.

MAŁE SZKODNIKI, GIGANTYCZNE STRATY

Masowo zasiedlone przez mszyce rośliny są osłabione, a w wyniku zakłóconej fizjologii poszczególne fragmenty mogą całkowicie zamierać. Największe szkody mają miejsce w fazie wypełniania ziarna. Żerując w kłosach, na miękkich ziarniakach (najczęściej mszyca zbożowa w kłosach pszenicy i pszenżyta), obniżają ich masę i energię kiełkowania. Miejsca uszkodzonych przez kłujki mszyc tkanek oraz ich wydzieliny mogą być źródłem wtórnych porażeń chorobotwórczych, np. septoriozą plew i fuzariozą kłosów. Straty plonu wynikające z bezpośredniej szkodliwości mszyc mogą sięgać 20 kg/ha na jedną mszycę na źdźbło.

BROŃMY PLANTACJI NIE TYLKO CHEMIĄ

Założeniem integrowanej ochrony upraw przed szkodnikami nie jest ich totalna likwidacja, lecz ograniczenie ich liczebności do poziomu, przy którym nie spowodują istotnej obniżki plonu. Dlatego duży nacisk położony jest na działania profilaktyczne oparte na metodach niechemicznych, głównie na właściwej agrotechnice. W większości przypadków metody te nie rozwiązują całkowicie problemu, niemniej zwykle pozwalają obniżyć poziom ochrony chemicznej. W przypadku mszyc działania te powinny uwzględniać: izolację przestrzenną od innych roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, ograniczanie zachwaszczenia oraz zrównoważone nawożenie, zwłaszcza azotowe. Należy także stosować dobrej jakości materiał siewny - zdrowe i prawidłowo rozwijające się rośliny potrafią w miarę wzrostu częściowo rekompensować powstałe wcześniej straty.

KIEDY ZASTOSOWAĆ INSEKTYCYD?