Pomimo wysokiej konkurencyjności gryki (szybki wzrost, korzystny pokrój) w stosunku do chwastów, stosowanie środków chemicznych do jej odchwaszczania jest niezbędne. Stanowi to jednak problem, ponieważ nie ma zarejestrowanych preparatów do stosowania w tej uprawie. Napotykamy także na przeszkodę natury fizjologicznej. Gryka jest wrażliwa na większość substancji czynnych wykorzystywanych do zwalczania chwastów dwuliściennych.

Mimo tych przeszkód, Instytut Ochrony roślin w Poznaniu dokonał rozpoznania, sprawdzając, które substancje czynne mogłyby zostać ewentualnie wykorzystane do chemicznego odchwaszczania tej uprawy. Wykonano kilka serii doświadczeń, w których sprawdzano m.in. takie substancje czynne jak: linuron (Afalon Dyspersyjny 450 SC), mezotrion (Callisto 100 SC), MCPA (Chwastox Extra 300 SL), chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC), flurochloridon (Racer 250 EC).

Herbicydy stosowano w różnych wariantach dawek i terminach agrotechnicznych: Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawkach dzielonych 0,75 + 0,5 l/ha przed i po wschodach gryki, Racer 250 EC w dawkach dzielonych 0,75 + 0,5 l/ha przed wschodami oraz po wschodach, Racer 250 EC + Afalon Dysp. 450 SC w dawkach 0,5 l/ha + 0,5 l/ha przed wschodami, Lentipur Flo 500 SC w dawce 1,5 l/ha przed wschodami, Chwastox Extra 300 SL w dawce 3 l/h po wschodach, Callisto100 SC w dawce 1,2 l/ha przed wschodami.

W trakcie wegetacji oceniano wizualnie skuteczność chwastobójczą herbicydów, szacując stan i liczbę chwastów. Ocenę wrażliwości gryki na zastosowane herbicydy dokonano poprzez zliczenie obsady roślin przed zbiorem, wysokość uzyskanego plonu nasion i masę 1000 nasion.

W latach prowadzonych badań dominującymi gatunkami chwastów były komosa biała i chwastnica jednostronna.

Wszystkie oceniane herbicydy skutecznie zwalczały komosę. Chwastnica jednostronna była mniej wrażliwa na stosowane substancje, niemniej jednak była zwalczana (80-90 proc. skuteczności) przez większość badanych herbicydów, z wyjątkiem stosowanego dwukrotnie herbicydu Afalon Dyspersyjny 450 SC oraz herbicydu Chwastox Extra 300 SL.

Analiza fitotoksycznego wpływu stosowanych w doświadczeniu herbicydów na rośliny gryki dowiodła, że największe uszkodzenia występują przy oprysku mieszaniną zbiornikową Afalon Dyspersyjny 450 SC + Lentipur Flo 500 SC (100 proc. zniszczonych roślin gryki) oraz po zastosowaniu herbicydu Chwastox Extra 300 SL (80 proc. uszkodzeń).