Z wielu względów - środowiskowych, prawnych (obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin), ekonomicznych - w praktyce rolniczej funkcjonuje skłonność do obniżania dawek stosowanych herbicydów. Decyzja w tej sprawie musi być dokładnie przemyślana, bowiem jej konsekwencje mogą rodzić bolesne skutki. W najłagodniejszej formie jest to brak skutecznego działania zastosowanego środka. Do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych zalecanych jest wiele substancji czynnych, a wśród nich powszechnie stosowany jest tribenuron metylu.

Obecnie zarejestrowane są 32 środki zawierające tribenuron metylu w składzie, przy czym 22 preparaty opierają się wyłącznie o tę substancję. Zgodnie z zaleceniami producenta tribenuron metylu należy stosować łącznie z adiuwantem.

Dr Renata Kieloch z Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakładu Herbologii i Techniki Uprawy Roli we Wrocławiu przeprowadziła badania wpływu czynników środowiskowych na działanie tribenuronu metylu. Obserwacje prowadzone były w warunkach stosowania zredukowanych dawek.

NAJLEPIEJ NA MŁODE CHWASTY

Wcześniejsze badania wykazały, że substancja czynna może być stosowana w dawkach niższych, niż zaleca producent, bez obawy spadku skuteczności działania, ale tylko do pewnego poziomu. Ograniczenie dawki herbicydu jest uzasadnione tylko w warunkach sprzyjających uzyskaniu wysokiego efektu chwastobójczego, tj. gdy chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, a przebieg pogody sprzyja pobieraniu i przemieszczaniu środka w chwastach. W praktyce jednak trudno jest zorganizować prace tak, aby zabieg wykonać w optymalnym momencie. Celem przeprowadzonych prac było określenie możliwości ograniczenia dawki herbicydu stosowanego w różnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza oraz fazach rozwojowych chwastów.

Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych, w komorach klimatycznych. Tribenuron metylu zastosowano w dawce zalecanej 15 g/ha i 7,5 g/ha w aplikacji samodzielnej oraz z adiuwantem Trend 90 EC lub Olbras 88 EC. W badaniach oceniano wpływ herbicydu na chwasty będące w różnych fazach rozwojowych: 2-4 liście oraz 6-8 liści. Chwasty wzrastały w zróżnicowanych warunkach temperatury: 10oC i 5oC, oraz wilgotności powietrza: 50 proc i 75 proc. Roślinami testowymi były gatunki wrażliwe na badany herbicyd: rumian polny, mak polny, gwiazdnica pospolita.