W myśl zasad integrowanej ochrony roślin rolnik obok przestrzegania metod profilaktycznych i agrotechnicznych powinien ograniczać stosowanie pestycydów (w tym herbicydów) do niezbędnego minimum.

Ograniczenie zużycia herbicydów może być osiągnięte różnymi sposobami, a najważniejsze z nich to:

- zmniejszenie liczby wykonywanych oprysków,

- uzupełnienie ich inną metodą,

- redukcja wysokości dawek poniżej poziomu określonego w etykiecie.

Dodać można jeszcze stosowanie pasowe (w rzędach zasianych roślin) i mechaniczne odchwaszczanie międzyrzędzi lub tylko na tych częściach pola, na których chwasty występują w takiej ilości, że ich zwalczenie jest bezwzględnie konieczne ( opryski placowe).

ZREDUKOWANE DAWKI PRAWNIE DOZWOLONE

Prawnie dozwolona możliwość stosowania herbicydów w dawkach zredukowanych wydaje się tylko pozornie najłatwiejszą drogą zmniejszenia ich zużycia, obniżenia kosztów zakupu, a tym samym poprawienia opłacalności gospodarowania. Należy pamiętać, że zastosowane herbicydy przede wszystkim powinny skutecznie eliminować chwasty z pola. Jest to zadanie trudne do osiągniecia. Nawet przy stosowaniu ich w pełnych zalecanych dawkach nie zawsze udaje się osiągnąć zamierzony efekt. Skuteczność chwastobójcza warunkowana jest bowiem szeregiem czynników.

Część z nich związana jest z właściwościami samych chwastów, jak np. silnie zróżnicowana wrażliwość poszczególnych gatunków na określony herbicyd, ich faza rozwojowa oraz aktywność życiowa w chwili oprysku. Chwasty wyrośnięte, a przy tym niewykazujące aktywności życiowej (np. z powodu suszy), są zdecydowanie bardziej odporne na herbicydy.

Niekorzystna pogoda, np. zbyt długo utrzymujące się chłody oraz niska wilgotność powietrza, intensywne i długotrwałe nasłonecznienie, opady krótko po zabiegu czy pokrycie roślin rosą, mogą silnie ograniczyć skuteczność stosowanych herbicydów nalistnych. W przypadku doglebowych czynnikami ograniczającymi są najczęściej: niska wilgotność gleby, jej silne rozdrobnienie (np. gliny, iły), duża zawartość substancji organicznej czy niskie pH.

Ogromny wpływ na działanie herbicydów mają także właściwości użytkowe preparatów (np. rodzaj formulacji), a także jakość wody (jej czystość i stopień twardości), dobór adiuwanta oraz technika oprysku.