Głównie za sprawą po pierwsze pojawienie się obowiązku zazielenienia a po drugie - dopłat bezpośrednich do upraw roślin wysokobiałkowych wzrosło zainteresowanie uprawą roślin bobowatych. Ich siew należy wykonać jak najwcześniej. Ochrona przed agrofagami jest trudna, ponieważ preparatów do walki z nimi jest mało.

Niedostatek środków jest jedną z ważniejszych przyczyn ograniczających plonowanie tej rośliny, a wąski zakres np. herbicydów do odchwaszczania zwiększa ryzyko mniejszej ich skuteczności, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić do odporności.

W integrowanej ochronie roślin najpierw należy wykorzystywać niechemiczne metody odchwaszczania, które powinny być oparte na działaniach profilaktycznych oraz bezpośrednich metodach ograniczających zachwaszczenie. Niestety o tym trzeba pomyśleć zawczasu. Do takich form należy przede wszystkim zmianowanie roślin. W celu uzyskania wyrównanych wschodów w optymalnej obsadzie należy stosować zdrowy, dobrej jakości materiał siewny.

Nasiona wysiewać w zalecanych ilościach, terminach i optymalnej głębokości siewu. Bezpośrednie metody ograniczające zachwaszczenie polegają na zwalczaniu chwastów w zespole uprawek pożniwnych po zbiorze rośliny przedplonowej. Jak wynika z metodyk integrowanej ochrony mechaniczne odchwaszczanie z użyciem brony jest możliwe bezpośrednio po siewie (BBCH 01-03) lub po wschodach łubinu od fazy 3-4 liści łubinu (BBCH 23). Trzeba przy tym bardzo uważać, żeby nie wyrwać roślin. Łubin bowiem, w porównaniu do innych upraw, jak np. zboża, jest mniej tolerancyjny względem mechanicznego odchwaszczania z użyciem brony. Odchwaszczanie z zastosowaniem opielacza wymaga siewu w większym odstępie rzędów (25-30 cm). Jednak czy te metody są skuteczne?

Co z chemią? Po siewie ochrona przed chwastami dwuliściennymi to m.in. środek Afalon Dyspresyjny 450 SC na bazie linuronu - związku z grupy pochodnych mocznika. Preparat aplikuje się bezpośrednio po siewie w dawce maksymalnej 1,5 l/ha (jeden raz w sezonie). Producent zastrzega, że w uprawach małoobszarowych odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin ponosi wyłącznie jego użytkownik. Tę samą substancję czynną ma też Dongola 450 SC, która również działa na chwasty dwuliścienne. W wypadku tego środka również w etykiecie-instrukcji mowa jest o stosowaniu w uprawach małoobszarowych, gdzie maksymalna dawka wynosi 1,5 l/ha - po siewie. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność herbicydów stosowanych bezpośrednio po siewie w dużym stopniu zależna jest od układu warunków termiczno-wilgotnościowych w okresie wiosennym.