Ziarno pszenicy jakościowej musi odpowiadać wymaganiom związanym ze zdrowotnością, ilością zanieczyszczeń i charakteryzować się odpowiednimi parametrami wartości przemiałowej i wypiekowej. Składają się na nie: gęstość ziarna w stanie zsypnym, zawartość białka i glutenu, jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny, liczba opadania.

Środki ochrony roślin, jako związki chemiczne, mogą wywoływać w roślinach uprawnych zmiany w procesach fizjologicznych i biochemicznych. Mogą przez to wpływać na skład chemiczny ziarna, zwłaszcza ilość białka i poszczególnych jego frakcji, a poprzez to na cechy technologiczne ziarna, przede wszystkim na ilość i jakość glutenu. Ocenia się, że zaniedbania ochrony zasiewów zmniejszają plonowanie o 35 proc., a w latach z dużym nasileniem agrofagów obniżka plonów może wynosić nawet 50–60 proc.

Trzy sposoby

Najczęściej stosuje się trzy sposoby ochrony zasiewów: ekstensywny – polegający jedynie na zaprawianiu ziarna, zintegrowany – polegający na stosowaniu środków ochrony roślin po przekroczeniu progów szkodliwości, i konwencjonalny – polegający na stosowaniu środków ochrony roślin profilaktycznie, często przed wystąpieniem zagrożeń ze strony patogenów. W różny sposób wpływają one na wielkość plonu ziarna i na cechy wartości technologicznej. Występuje interakcja (współdziałanie) między sposobem ochrony zasiewów pszenicy ozimej, a liczebnością patogenów (czyli chwastów) i porażeniem roślin przez choroby i szkodniki w kształtowaniu się cech jakościowych.

Herbicydy

W badaniach Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB w Puławach stwierdzono, że sposób ochrony ma istotny wpływ na kształtowanie się wyróżników wartości przemiałowej i wypiekowej ziarna i mąki pszenicy ozimej.

Stosowane herbicydy różnią się między innymi substancją aktywną. Substancje te jako związki chemiczne mogą różnie wpływać na koncentracje substancji chemicznych w ziarnie, w tym na parametry wartości przemiałowej i wypiekowej. Niektóre ze środków wpływają negatywnie na cechy jakościowe ziarna, inne nie powodują istotnych zmian, jeszcze inne wpływają dodatnio.