Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych niesie ze sobą wiele korzyści. Przy prawidłowo dobranym komponencie rośliny strączkowe wyżej plonują. Uprawy międzygatunkowe z roślinami strączkowymi pozostawiają po sobie lepsze, bardziej bogate w składniki stanowisko, co jest szczególnie ważne przy płodozmianie zbożowym. Stosując mieszanki strączkowo-zbożowe, dzięki ich bioróżnorodności można przerwać szkodliwość następstwa uprawy po sobie zbóż. Działanie fitosanitarne strączkowych pozwala także uwolnić pole od odglebowych patogenów chorobotwórczych wywołujących choroby u zbóż. Różny start roślin po siewie oraz pokrój sprawiają, że mieszanki nie są tak silnie zachwaszczane, jednak nie są wolne od chwastów. Plantacje mieszanek strączkowo-zbożowych zdecydowanie wymagają zabiegów odchwaszczania, co niestety nastręcza problemów. Trudności związane z odchwaszczaniem mieszanek strączkowo-zbożowych są jedną z przyczyn znikomego zainteresowania ich uprawą.

BRAKUJE ZAREJESTROWANYCH PREPARATÓW

Obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów zwalczających chwasty, które dopuszczone są do stosowania zarówno w uprawie np. łubinu, pszenżyta jarego czy jęczmienia jarego. Ta sama sytuacja dotyczy mieszanek grochu i zbóż jarych. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku i na początku tego stulecia niektóre preparaty odchwaszczające, np. oparte na substancji czynnej bentazonie, miały rejestrację do stosowania w uprawach roślin strączkowych i zbożach. Jednakże przy odnawianiu licencji nie zostało to uwzględnione, co skutkuje tym, że jeśli nawet preparat można stosować w wybranym gatunku rośliny strączkowej, to nie ma on rejestracji w zbożu i odwrotnie. Brakuje też współczesnych wyników doświadczeń przydatności herbicydów dla międzygatunkowych mieszanek.

Doświadczenia ze skutecznością działania m.in. substancji czynnych bentazonu, pendymentaliny oraz mieszaniny bentazonu i MCPA w latach 1999-2002 sprawdzał zespół naukowców: dr hab. Roman Krawczyk i dr Sylwia Kaczmarek z Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. W pierwszym roku ocenie poddawano mieszankę z 50-proc. udziałem grochu, 25-proc. pszenicy jarej i 25-proc. udziałem jęczmienia jarego. W kolejnych dwóch latach z 50-proc. udziałem grochu, 20-proc. udziałem pszenicy jarej, 20-proc. udziałem jęczmienia jarego i 10-proc. udziałem owsa. Bezpośrednio po siewie stosowano substancję czynną: pendymentalinę w preparacie Stomp 400 SC w dawce 1200 g/ha i 1600 g/ha, po wschodach roślin uprawnych, w fazie początku krzewienia zbóż (BBCH 14/21), bentazon w preparacie Basagran 600 SL w dawce 900 g/ha (z adiuwantem i bez) oraz 1500 g/ha i mieszaninę fabryczną substancji czynnych: bentazonu z MPCA w preparacie Barox 460 SL w dawce 800 g/ha + 120 g/ha i 1200 g/ha + 180 g/ha. Oceniano przydatność wybranych preparatów odchwaszczających w mieszankach.

PRZYDATNOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH