Stosowanie środków ochrony roślin jest łatwo dostępnym i efektywnym narzędziem do zwalczania chorób, chwastów i szkodników w uprawach rolniczych. Prężny rozwój przemysłu chemicznego oferującego szeroki wachlarz środków ochrony roślin w znacznym stopniu przyczynił się do tego, że są one niejednokrotnie stosowane tam, gdzie nie jest to niezbędne, oraz w ilościach większych, niż jest to potrzebne do zniszczenia agrofagów. Niesie to ze sobą ryzyko skażenia środowiska naturalnego, ograniczenia bioróżnorodności, jak również uodpornienia się zwalczanych organizmów na stosowane środki ochrony roślin. Obowiązująca aktualnie Ustawa o integrowanej ochronie roślin z dn. 01.01.2014 r. zakłada, że w celu ograniczenia występowania agrofagów należy w pierwszej kolejności wykorzystać metody niechemiczne, natomiast stosowanie pestycydów ograniczyć do niezbędnego minimum. Oprócz stosowania właściwej agrotechniki mającej na celu ograniczenie występowania agrofagów (tj. płodozmian, gęstość wysiewu, dobór odmiany, uprawa roli), jednym ze sposobów zmniejszenia chemizacji środowiska jest stosowanie niższych niż zaleca producent dawek pestycydów.

ZALETY I WADY

Stosowanie obniżonych dawek zapewnia wiele korzyści, lecz również niesie ze sobą pewne zagrożenia. Dla przedsiębiorców rolnych to przede wszystkim oszczędności, zwłaszcza w gospodarstwach o dużym areale zasiewów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że redukując dawki pestycydów, produkujemy zdrowszą, bardziej bezpieczną żywność, bowiem zmniejsza się ryzyko występowania pozostałości w płodach rolnych.

W regulacji zachwaszczenia zbóż powinno dążyć się do ograniczania dawek herbicydów do poziomu zapewniającego nie tyle całkowite zniszczenie chwastów, co ograniczenie ich wzrostu i liczebności do poziomu niezagrażającego plonowaniu. Z tego względu stosowanie maksymalnych zalecanych przez producenta dawek nie zawsze jest uzasadnione, a wręcz czasami zbędne. Jeszcze do niedawna aplikacja dawek niższych, niż zaleca producent, była niezgodna z prawem. Obecnie, na mocy Rozporządzenia nr 1107/2009 (WE), tego rodzaju praktyki są dopuszczalne, jednak należy zdawać sobie sprawę, że odpowiedzialność za rezultaty zabiegu spoczywa na stosującym dany środek, a nie na producencie.