Na mocy porozumienia Agencja powierzyła Inspekcji prowadzenie w gospodarstwach rolnych kontroli, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., sprawdzających spełnienie określonych wymogów. W bieżącym roku inspektorzy PIORiN przeprowadzają również kontrole sprawdzające realizację przez rolników działań naprawczych wskazanych w decyzji o przyznaniu płatności/pomocy w przypadku niezgodności stwierdzonych w ubiegłym roku.

Działania kontrolne dotyczą:

- zdrowia roślin (wynikające z ust. 9 pkt. B załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników);

- zdrowia publicznego (w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego, wynikających z ust. 11 pkt. B załącznika II do ww. rozporządzenia 73/2009);

- minimalnych wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, ze zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!