W ostatnich latach Komisja Europejska wydała wiele aktów prawnych zabraniających stosowania niektórych substancji aktywnych jako składników środków ochrony roślin, uznając je za niebezpieczna dla ludzi i środowiska. Czy jednak wszystkie te decyzje wynikają wyłącznie z troski o nasze bezpieczeństwo i ochronę przyrody? Czy niekiedy nie są zbyt pochopnie podejmowane? Dowodem na to, że Komisja Europejska może popełniać błędy i nierozważnie podejmować decyzje, jest sprawa dotycząca metalaksylu.

Komisja Europejska przyjęła 2 maja 2003 r. decyzję (2003/308/WE) o niewłączaniu metalaksylu do załącznika nr 1 do dyrektywy Rady 91/414/EWG i cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję aktywną. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej powyższy akt prawny zaczął obowiązywać również w naszym kraju. W związku z tym w 2004 r. wycofano zezwolenia na obrót następujących środków: Ekonom 72 WP, Konkret Mega 72 WP, Kupromet 45 WP, Kupromet 45 WG i Planet 72 WP. Były to fungicydy stosowane głównie do zwalczania zarazy ziemniaka i innych chorób grzybowych nie tylko w uprawach rolniczych, ale także warzywnych.

Na konieczność powtórnej oceny metalaksylu przez Komisję Europejską wpłynęły wyniki badań, informacje i dane złożone przez dwie firmy zainteresowane obronieniem tej substancji: Novartis (obecnie Syngenta) i Industrias Quimicas del Valles. W początkowym etapie oceny spółka Novartis poinformowała Komisję, że rezygnuje z dalszego uczestnictwa w programie pracy nad tą substancją i nie przedstawi dalszych danych. Komisja uznała, że pozostały zgłaszający, firma Industrias Quimicas del Valles, nie jest w stanie skompletować i przedłożyć swojej dokumentacji w rozsądnym terminie. Nie dając szans na uzupełnienie brakujących badań, podjęła ona decyzję o niewłączeniu tej substancji do grupy związków dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin. Uzasadniła to tym, że na podstawie dostępnej dokumentacji nie potrafi stwierdzić, czy dana substancja jest bezpieczna i może być stosowana do ochrony upraw.

Spółka Industrias Quimicas del Valles zaskarżyła tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy Trybunał uchylił akt prawny Komisji 2003/308/WE. Zgodnie z jego wyrokiem substancja aktywna metalaksyl ma zostać poddana ponownej ocenie przez Komisję Europejską do 30 czerwca 2010 r. Do tego czasu państwa członkowskie mogą wydawać zezwolenia na dopuszczenia do obrotu preparatów zawierających metalaksyl.