- Nowa ustawa umożliwi stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (przestanie obowiązywać ustawa z 2002 r.). Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (np. pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne, takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące – czytamy w uzasadnieniu.

Jaki jest cel rozporządzenia? Głównym jest poprawa swobodnego przepływu produktów biobójczych w Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowa ludzi i zwierząt oraz środowiska.

W sumie chodzi o usunięcie, w jak największym stopniu, przeszkód w handlu produktami biobójczymi przez ustanowienie zasad dotyczących zatwierdzania substancji czynnych oraz zasad udostępniania na rynku produktów biobójczych i ich stosowania, w tym zasad wzajemnego uznawania pozwoleń oraz handlu równoległego.

W tym kontekście istotą rozwiązań ujętych w nowym projekcie ustawy jest przede wszystkim usprawnienie swobodnego przepływu produktów biobójczych na rynku wspólnotowym.

- Obecna ustawa regulowała wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych, zgodnie dyrektywą 98/8/WE. Jednak zastąpiono ją rozporządzeniem nr 528/2012. W związku z tym wiele zapisów obecnej ustawy stało się nieaktualnych i wymaga zmiany, a przede wszystkim dostosowania do nowych wymogów nałożonych rozporządzeniem nr 528/2012 – podaje KPRM.

W proponowanym projekcie ustawy ujęto m.in. przepisy dotyczące stosowania nowych procedur, wdrożonych rozporządzeniem, takich jak: zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie wydawane w procedurze uproszczonej. Dzięki temu łatwiejsze będzie stosowanie polskiego prawa administracyjnego.

Co ważne rozszerzono nadzór, zajmujący się przestrzeganiem przepisów ustawy, o nowe jednostki (np. sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększono zakres prowadzonych przez nie kontroli. Ustanowiono surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co powinno poprawić bezpieczeństwo stosowania produktów biobójczych. Np. wprowadzono karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia. Na podstawie obecnych przepisów za takie postępowanie grozi areszt.