Przepisy ustawy nakładające obowiązek przedkładania dokumentacji dołączanej do wniosków o zatwierdzenie substancji czynnej lub wydania zezwolenia na wprowadzenia środka ochrony roślin do obrotu w języku polskim lub w języku polskim i angielskim zostały wprowadzone do rządowego projektu ustawy na etapie prac parlamentarnych. Zmiana ta wynikała z wątpliwości zgłoszonych przez służby prawne Senatu co do zgodności z Konstytucją RP zaproponowanych przez rząd rozwiązań w tym zakresie. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin zapis ten wpłynie destrukcyjnie na system rejestracji środków ochrony roślin w Polsce.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi wszystkie kraje członkowskie UE powinny brać czynny udział w zatwierdzaniu substancji aktywnych, jak również w procesie dopuszczania do stosowania poszczególnych środków ochrony roślin. Kryteria oceny, jak również wymagania co do dokumentacji technicznej zostały ujednolicone i są regulowane przez odpowiednie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Naturalnym stały się współpraca i podział prac między poszczególnymi krajami w procesie oceny i dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin. Od lat naukowcy i eksperci posługują się językiem angielskim oraz łacińskim. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, praktyka składania dokumentacji w języku angielskim, będącym uniwersalnym dla wszystkich osób uczestniczących w procesie rejestracji w całej Unii Europejskiej, istnieje przynajmniej od początku lat 90-tych. Przepisy poszczególnych krajów nie wspominają o języku, w jakim powinna być składana ta dokumentacja, gdyż jest sprawą oczywistą, że dokumentacja w niezmienionej formie składana jest w języku angielskim. Wymóg składania dokumentacji technicznej w języku urzędowym danego kraju nie istnieje w żadnym innym kraju Unii Europejskiej - powiedziała Anna Tuleja dyrektor PSOR.

Jak podał PSOR w oficjalnym stanowisku, współpraca pomiędzy krajami członkowskimi w tak szerokim zakresie nie byłaby możliwa gdyby dokumentacja środka ochrony roślin oraz raporty rejestracyjne były tłumaczone na 23 języki urzędowe poszczególnych krajów członkowskich.