Ta ciepłolubna roślina siana w naszych warunkach już w kwietniu, cierpi wówczas na stres termiczny. Reakcją jest silne spowolnienie tempa wzrostu. Chwastom panujące w tym okresie warunki nie przeszkadzają i rosną "na wyścigi".

Kukurydza "widzi" chwasty, analizując widmo świetlne, jakie dociera do niej po odbiciu od otoczenia. Światło słoneczne odbite od gleby różni się od tego, które trafiło na zielone części roślin. Odebrany w ten sposób sygnał z otoczenia determinuje wzrost i rozwój kukurydzy.

Pierwszą reakcją młodych roślin jest zmiana ułożenia liści. Nie wyrastają one w kierunku międzyrzędzia - tam zidentyfikowano obecność chwastów, lecz układają się wzdłuż rzędu. Stwierdzone zagrożenie jest też sygnałem do wcześniejszego rozpoczęcia szybkiego wzrostu pędu, by uprzedzić konkurencję w wyścigu do światła. Odbywa się to jednak kosztem późniejszego wytwarzania liści wyższych pięter i mniejszej ich powierzchni. Z wyliczeń kanadyjskich badaczy wynika, że powierzchnia asymilacyjna jest przez to mniejsza o 11 proc. Konsekwencją przeciągającej się konkurencji z chwastami o światło są także zaburzenia w rozwoju generatywnym kukurydzy, który rozpoczyna się już w fazie 8 liścia. Zagrożona niedoborem światła programuje wytworzenie mniejszych kolb redukując w nich liczbę rzędów, a tym samym ilość ziarniaków. W rezultacie wysokość plonu z pojedynczej rośliny spada. Analiza struktury plonu wskazuje jednocześnie, że znacznie rośnie rozrzut masy pojedynczego ziarniaka, przy czym udział tych mniejszych znacznie wzrasta.

Ponieważ plon ziarna z ha = ilość ziaren x ich masa, dlatego odłożenie w czasie oprysku herbicydowego sprawia, że już we wczesnej fazie rozwojowej dochodzi do dużych strat. Według kanadyjskich wyliczeń, kukurydza rosnąca w obecności chwastów, po osiągnięciu fazy BBCH 13-14 (faza 4. liścia), bezpowrotnie traci możliwość zrealizowania swojego genetycznego potencjału plonowania, a każdy dzień opóźnienia w eliminacji chwastów kosztuje rolnika utratę do 60 kg ziarna.

Konsekwencje spóźnionego odchwaszczania obserwowane są jeszcze w okresie kwitnienia kukurydzy. Na plantacjach uwolnionych od chwastów już we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju tej rośliny, kwitnienie łanu przebiega u wszystkich roślin równocześnie i znacznie krócej.