DOBÓR ROZPYLACZY - ODPOWIEDNIE NANIESIENIE CIECZY

Temat właściwego doboru rozpylaczy omówiliśmy szerzej w pierwszym artykule niniejszego cyklu. Przypominamy, że dobór rozpylaczy polega na określeniu ich rozmiaru w zależności od dawki cieczy, jaką zamierzamy zaaplikować, jak również od okoliczności, tzn. rodzaju zabiegu, fazy wzrostu roślin, obiektu i celu opryskiwania oraz warunków pogodowych (tabela 1.). W kwestii rozmiaru rozpylaczy kluczowa jest zatem dawka cieczy, która powinna uwzględniać rodzaj i fazę wzrostu uprawy oraz technikę opryskiwania. Dawki cieczy zalecane do upraw polowych w różnych fazach rozwojowych, do stosowania za pomocą opryskiwaczy konwencjonalnych i PSP (z pomocniczym strumieniem powietrza) przedstawiono w tabeli 2. Dawki zalecane do techniki konwencjonalnej można zrealizować przy użyciu rozpylaczy o rozmiarach 02 i 03, a najwyższe - także 04. W przypadku techniki PSP wymagane będą rozpylacze o rozmiarach: 01, 015 i 02.

Wybór rodzaju rozpylaczy jest decyzją dotyczącą sposobu ich działania i wielkości wytwarzanych kropel. W tabeli 3. przedstawiono warunki i okoliczności stosowania trzech podstawowych rodzajów rozpylaczy.

STAN I SPRAWNOŚĆ ROZPYLACZY - JAKOŚĆ ROZPYLANIA

Zużycie rozpylacza powoduje nieprzewidywalne zwiększenie jego wydatku i wzrost wielkości kropel oraz zakłócarozkład cieczy wytwarzanego strumienia. Najszybciej zużyciu ulegają rozpylacze stalowe, a najbardziej trwałe są ceramiczne. Przy ich użyciu można opryskać co najmniej 10-krotnie większą powierzchnię niż rozpylaczami ze stali nierdzewnej utwardzanej, i 5-krotnie większą niż rozpylaczami polimerowymi. Zużyte rozpylacze uniemożliwiają uzyskanie równomiernego rozkładu cieczy, który jest podstawowym warunkiem skuteczności zabiegu, a w określonych warunkach - także stosowania obniżonych dawek środków ochrony roślin.