Wzrastające spożycie piwa w naszym kraju wywołuje zwiększenie zainteresowania uprawą jęczmienia jarego na cele browarne. Konkurencja między browarami na rynku piwa wymaga ich dbałości o dobrą jakość piwa, która jest związana z wysoką wartością browarną skupowanego ziarna jęczmienia. Aby uzyskać wysoką jakość browarną uprawianego jęczmienia należy posiadać wiedzę odnośnie wpływu poszczególnych czynników agrotechnicznych na tę jakość oraz na wielkość plonu. Takiej wiedzy dostarczają wyniki doświadczeń prowadzonych w jednostkach naukowych. Częstego powtarzania wymagają badania dotyczące środków ochrony roślin i odmian browarnych ze względu na dużą rotację wśród pestycydów i odmian w ostatnim okresie. Zarówno nowe środki ochrony roślin, jak i nowe odmiany powinny być sprawdzane w badaniach w aspekcie jakości browarnej.

Jęczmień jary jest gatunkiem często porażanym przez różne choroby, które powodują zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej liści. Ważnym czynnikiem agrotechnicznym jest więc jego fungicydowa ochrona. Ocenę jej wpływu na plon i jakość browarną jęczmienia oparto na wynikach prezentowanych badań (tab. 1, 2). Celem tych badań było określenie wpływu fungicydów: Alert 375 SC (flusilazol, karbendazym), Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol) i Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, metrafenon, epoksykonazol) na nasilenie chorób, plonowanie, cechy struktury plonu i jakości ziarna trzech browarnych odmian jęczmienia jarego (Conchita, Mauritia i Sebastian). Dawki środków stosowano zgodnie z Zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu. Termin oprysku - faza 2. kolanka.

Stosowane fungicydy wpłynęły na wzrost plonu ziarna wszystkich odmian jęczmienia jarego, ograniczając ich porażenie chorobami. Zwyżka plonu była efektem zwiększenia masy ziaren z kłosa, masy 1000 ziaren i w mniejszym stopniu liczby ziaren w kłosie. Zmiany liczby kłosów na m2 były nieistotne.

Stwierdzono niewielki dodatni wpływ badanych fungicydów na cechy jakości słodu jęczmienia (tab. 2) i celność ziarna, ale ujemny wpływ na zawartość białka w ziarnie. Korzystne jest zwiększenie ekstraktywności słodu (najważniejszego parametru jakości browarnej), liczby Kolbacha i siły diastatycznej, a zmniejszenie zawartości białka i lepkości brzeczki. Najwyższy wskaźnik Q (podsumowujący cechy jakości słodu) uzyskano przy stosowaniu fungicydu Alert 375 SC.