Polska północno-zachodnia

Pszenica ozima

W regionie północnym naszego kraju ogólna kondycja pszenicy ozimej jest dobra i rokuje na dobre przezimowanie. Zasiewy w większości znajdują się w fazie krzewienia (BBCH 23-24), wyjątek stanowią pszenice zasiane później, po ziemniakach lub burakach cukrowych. Ogólna zdrowotność pszenicy jest dobra, można zaobserwować niewielkie porażenie septoriozą oraz mączniakiem prawdziwym. Jesienny przebieg pogody nie spowodował zatrzymania wegetacji, o czym świadczy fakt, że rośliny są intensywnie zielone.

Rzepak

Aktualnie rzepak znajduje się w fazie 8 - 14 liści, posiada grubą szyjkę korzeniową liczącą średnio 21mm. Masa liściowa jest duża, większość starszych liści osiągnęła długość 20 cm. Długi okres jesiennej wegetacji spowodował wyczerpanie składników pokarmowych dostępnych dla roślin, czego objawem są liczne odbarwienia na plantacji. Długa i ciepła jesień przyczyniła się do znacznego rozwoju suchej zgnilizny kapustnych oraz wystąpienia śmietki kapuścianej. W regionach gdzie występuje duża presja kiły kapustnych, w tym roku również na odmianach nieposiadających odporności na tę chorobę, można było zaobserwować objawy na roślinach. Aktualnie warunki pogodowe nie zahamowały w pełni wegetacji, lecz jest ona znacznie spowolniona. Ze względu na mocny pokrój roślin. Ewentualne nadejście zimy nie powinno znacznie wpłynąć na wymarznięcia rzepaków.

Jęczmień ozimy

Jęczmiona hybrydowe w regionie północno-zachodnim znajdują się w fazie krzewienia, lecz w zależności od terminu siewu oraz warunków glebowych zróżnicowanie krzewienia waha się od 5 do 14 rozkrzewień. Na plantacjach gdzie został zastosowany DFF można zaobserwować objawy fitotoksyczności. Na jęczmionach, które nie znajdują się w tak zaawansowanych fazach rozwojowych obserwuje się mniejsze porażenie chorobami grzybowymi niż na plantacjach o roślinach bardziej rozwiniętych. Można zaobserwować tam niewielkie porażenie plamistością siatkową, rynhosporiozą oraz znaczne porażenie mączniakiem prawdziwym. Przebieg jesiennych warunków pogodowych spowodował jedynie spowolnienie wegetacji, o czym świadczą nowe przyrosty oraz intensywna zieleń.