Inspekcja odpowiada na kilka podstawowych pytań, które mogą mieć rolnicy chcący wziąć udział w takowych szkoleniach.

Po pierwsze kto je organizuje? - Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów (ich lista znajduje się na stronie PIORiN, podobnie jak dane gdzie będą one organizowane) – informuje Inspekcja.

Po drugie do kogo są one skierowane? Przypominamy bowiem, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie:
- w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Co ważne szkolenia uprawniające do stosowania pestycydów zachowują ważność przez 5 lat.

- Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub posiadają kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji – poinformował PIORiN.

Z kolei szkolenia podstawowe i uzupełniające nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie:
- stosowania środków ochrony roślin;
- doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin;
- integrowanej produkcji roślin.

Co ważne, warto wiedzieć, że profesjonalny użytkownik wykonujący zabiegi chemicznej ochrony roślin bez posiadania kwalifikacji podlega karze grzywny.

Podobał się artykuł? Podziel się!