Stosowanie przez rolników pestycydów i łączenie ich z innymi agrochemikaliami nie jest sprzeczne z prawem. Niestety niewiele jest oficjalnych wiadomości z zakresu bezpiecznego mieszania różnych substancji.

Zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009 „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin i spełnianie warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 i podanym w etykietach”.
W żadnych zapisach prawnych nie ma informacji dotyczącej zakazu łączenia środków chemicznych ze sobą. Wyjątek stanowi treść etykiety, która wyraźnie zawiera zakaz łączenia środka ochrony roślin z określonymi chemikaliami. Wtedy do takiego zakazu bezwzględnie należy się ustosunkować.

Jedynie co można to kierować się pewnymi ogólnymi zasadami w doborze komponentów do mieszaniny. Jednocześnie należy podkreślić, że jeśli nie określają to zapisy etykiety cała odpowiedzialność za zabiegi łączone spoczywają na stosującym. Oznacza to, że należy ostrożnie łączyć ze sobą środki chemiczne gdyż nie do końca można przewidzieć jakie efekty końcowe zapewni stworzona przez nas mieszanina.

Przy łączeniu zabiegów spełnione muszą być poniższe warunki:
1. Terminy stosowania agrochemikaliów są ze sobą zbieżne (zawiera to instrukcja stosowania, etykieta)
2. Zakres temperaturowy stosowania środków jest taki sam.
3. Rośliny są suche, o dobrym turgorze, nie są silnie uszkodzone

Ponadto:

-Należy bezwzględnie przestrzegać prewencji i karencji środków. Za końcowy okres karencji należy przyjąć ten, który jest najdłuższy,

-Nie należy stosować dawek wyższych niż te, które są zawarte w etykiecie,

-Dane środki należy stosować maksymalnie tyle razy w ciągu okresu wegetacyjnego na ile pozwalają konkretne zapisy,

-Wytworzoną w wyniku mieszania ciecz roboczą należy wykorzystać jak najszybciej. Niektóre substancję mogą bowiem powodować wytrącenie się osadu. Związane to może być np. ze zmianą pH cieczy roboczej lub jej temperatury.

-Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez łączenie fungicydów z nawozami dolistnymi. Niektórzy producenci w etykiecie zawierają informację o możliwości ich stosowaniu razem z regulatorami wzrostu.