Rolnicy wykonując zabiegi ochrony roślin przy użyciu fungicydów, nie zawsze są usatysfakcjonowani skutecznością działania tych środków. Na skuteczność zastosowanych substancji wpływać może wiele czynników.

W tym artykule omówione zostanie znaczenie temperatury.

Zakłada się, że środek, który uzyskał rejestrację, jest wysoce skuteczny. Wiadomo też, że fungicydy zbudowane są z jednej lub kilku substancji czynnych.

Mogą one należeć do tej samej lub różnych grup chemicznych. Często właśnie przynależność do grupy chemicznej świadczy o tym, jak skuteczny jest środek.

Pewne różnice występują pomiędzy substancjami czynnymi w ramach grupy chemicznej, ale nie są one tak wyraźne jak to ma miejsce w przypadku grup chemicznych. O skuteczności środka decydują różne składniki, które nie są substancją czynną, a budują fungicyd, np. adiuwanty stanowiące niekiedy integralną część fungicydu, czy inne nośniki poprawiające pobieranie przez roślinę zastosowanego środka.

Taka sytuacja ma znaczenie w przypadku środków o działaniu układowym.

Środki grzybobójcze o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) mają mniejsze wymagania co do temperatury.

Podobnie jest w przypadku fungicydów o działaniu wgłębnym.

Niestety większość etykiet środków nie zawiera informacji z zakresem temperatur, w których są one wysoce skuteczne.

Przyjąć należy, że fungicydy - oczywiście w zależności od grupy chemicznej, działają w zakresie temperatur od 5 do 25oC. Przekroczenie tych wielkości nie rokuje skutecznego działania środka. Dla przykładu podać można graniczne dolne temperatury dla takich grup chemicznych jak np.: 5oC - morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf) - ditiokarbaminiany (s.cz. mankozeb) - imidazole (s.cz. prochloraz) - quinozololiny (s.cz. proquinazid) 10oC - strobiluryny (s.cz. azoksystrobina, pikoksystrobina itp.) 10-12oC - triazole (s.cz. propikonazol, tubekonazol, cyprokonazol, protikonazol, metkonazol itp.).

Podane temperatury to granice, w których środki te są skuteczne. Najlepiej, aby fungicydy były stosowane w temperaturze 18-20oC przy pochmurnej pogodzie (ale bez deszczu).

Temperatura wyższa niż 25oC nie sprzyja wykazaniu wysokiej skuteczności fungicydów. Zastosowanie w takich warunkach środka powoduje uszkodzenia - poparzenie przez ciecz roboczą fungicydu.