Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektyw Komisji dotyczących włączenia 47 substancji aktywnych do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 332, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa terminy, zgodnie z którymi podmioty posiadające zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających wyszczególnione substancje aktywne są zobowiązane do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin. Na podstawie tej dokumentacji zostanie dokonany przegląd środków ochrony roślin, pod kątem spełnienia przez nie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Weryfikacja zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin prowadzi do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia człowieka i zwierząt wynikających ze stosowania wspomnianych środków przy zachowaniu skuteczności ich działania.

Podobał się artykuł? Podziel się!