Dynamiczne zmiany w zbiorowiskach chwastów, troska o środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne zmuszają do bardziej efektywnego wykorzystania herbicydów w kukurydzy. Nieunikniona wydaje się modyfikacja chemicznych programów ochrony, która w połączeniu z metodami niechemicznymi powinna być skierowana w kierunku optymalizacji zabiegów herbicydowych, umożliwiając jednocześnie wysoką skuteczność chwastobójczą oraz w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko i człowieka.

Dotychczasowe programy zwalczania chwastów w kukurydzy (zarówno w Polsce, jak i na świecie) przeważnie ograniczają się do wykonania jednego zabiegu - doglebowo lub nalistnie, z wykorzystaniem jednego herbicydu lub mieszaniny. Równocześnie aktualnie zalecane środki w większości charakteryzują się ograniczoną aktywnością w dłuższym okresie czasu, wywołując realne zagrożenie wystąpienia zachwaszczenia wtórego.

W USA zaleca się stosowanie zredukowanych dawek mieszanin kilku herbicydów, stosowanych w co najmniej dwóch terminach. Również w Polsce trwają badania nad stosowaniem herbicydów, w skład których wchodzi kilka substancji czynnych, stosowanych w systemie dawek dzielonych, z dodatkiem adiuwantów, w dwóch zabiegach, których termin wykonania wyznaczają kolejne wschody chwastów.

Autorzy niniejszej publikacji prowadzili badania polowe w tym kierunku, analizując wpływ terminu aplikacji i dodatku adiuwantów na skuteczność zwalczania chwastów mieszaniną: nikosulfuron + rimsulfuron + dicamba (znajdujących się w formulacji preparatu handlowego Hector Max 66,5 WG) oraz na plon ziarna kukurydzy.

Herbicyd stosowano jednorazowo w dawce:

rekomendowanej przez producenta, czyli 400 g/ha - nikosulfuron 36,8 g + rimsulfuron 9,5 g + dikamba 220 g;

obniżonej do 200 g/ha - nikosulfuron 18,4 g + rimsulfuron 4,8 g + dikamba 110 g;

obniżonej do 170 g/ha - nikosulfuron 15,6 g + rimsulfuron 4,0 g + dikamba 93,5 g.

Ciecze robocze różnicowano nie tylko odmienną zawartością substancji czynnych, ale także wprowadzanym do niej adiuwantem:

Trend 90 EC w dawce 0,1 proc.;

Atpolan BIO 80 EC w dawce 1,0 l/ha;

saletra amonowa - 2 kg/ha.

Zabiegi w jednym terminie wykonano w fazie 3-5 liści kukurydzy (BBCH 13-15), gdy chwasty już skiełkowały i znajdowały się w fazie siewek do fazy 2-4 liści. Terminy zabiegów dzielonych wyznaczały wschody chwastów. Pierwszy wykonano, gdy chwasty znajdowały się w fazie liścieni do 1. pary liści właściwych, drugi po pojawieniu się kolejnych wschodów chwastów znajdujących się w identycznej fazie rozwojowej, jak przy wcześniejszym zabiegu.