Okres zimowy to organizacyjnie dobry czas na zdobycie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie takie musi odbyć każdy, kto ma styczność ze środkami ochrony roślin. Zdobyte zaświadczenie ważne jest przez 5 lat, po tym okresie należy ponownie ubiegać się o stosowny dokument. Warto zatem sprawdzić, czy przypadkiem ważności takiego zaświadczenie nam nie wygasła. Przy okazji warto także zwrócić uwagę na ważność badania technicznego opryskiwaczy polowych, jak również czy wszystkie wykonane zabiegi pestycydowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami o integrowanej ochronie roślin, odpowiednio odnotowaliśmy w Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin.

W zakresie wymogów związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, pojawiło się kilka drobnych zmian, a raczej uściśleń. Od dnia 26 listopada 2015 r. wymóg ten ma być weryfikowany również przy sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. Ponadto ukończenie specjalistycznego szkolenia wymagane będzie nie tylko wśród rolników, lecz także od użytkowników profesjonalnych stosujących środki ochrony roślin na obszarach pozarolniczych.

Lista jednostek upoważnionych do organizowania stosownych szkoleń dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W ramach bardziej szczegółowych informacji podajemy poniżej fragment komunikatu zamieszczonego na stronie MRiRW.

Jak podaje MRiRW, zgodnie z art. 28 ww. ustawy środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.