Minister rolnictwa podpisał 18 kwietnia rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na części terytorium Polski nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową (Dz. U. nr 74, poz. 489 z 25 kwietnia 2007 r.).

Rozporządzenie wdraża do polskiego prawa postanowienia decyzji Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442) oraz decyzji Komisji 2006/564/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r., zmieniającej decyzję Komisji 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 225 z 17.8.2006, str. 28).

Nakazy i zakazy

Wyniki monitoringu występowania stonki korzeniowej, przeprowadzonego w 2006 r. przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wykazały, że szkodnik ten jest zadomowiony w Polsce i jego bardzo liczna populacja nie pozwoli na jego całkowite zwalczenie. W związku z tym zostały wyodrębnione „strefy zasiedlenia”, obejmujące swym zasięgiem powiaty, w których na podstawie wyników monitoringu stwierdzono zadomowienie się stonki korzeniowej, oraz „strefy ryzyka”, obejmującej swym zasięgiem powiaty graniczące ze strefą zasiedlenia i zagrożone rozprzestrzenieniem się tego szkodnika. W strefach tych nałożone zostaną nakazy i zakazy mające na celu ograniczenie liczebności populacji szkodnika oraz zapobieżenie jego dalszemu rozprzestrzenianiu, opracowane w oparciu o zalecenia Komisji 2006/565/WE oraz uwzględniające specyfikę uprawy kukurydzy w kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem do końca 2009 r. przy uprawie kukurydzy w strefie zasiedlenia nakazuje się stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym polu:
1) raz w okresie trzech kolejnych lat albo
2) dwa razy w okresie trzech kolejnych lat, jeżeli w czasie co najmniej jednego sezonu, w którym jest ona uprawiana:
a) zostaną zastosowane zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin zwalczających owady dorosłe stonki korzeniowej albo
b) zostanie ona wysiana po 1 lipca.
Ten ostatni punkt jest raczej niemożliwy do spełnienia przez rolników.