W obecnym sezonie obserwowano mniejsze niż w latach poprzednich nasilenie mszyc w okresie wiosny i lata. Nie oznacza to jednak, że zasiewy ozimin są całkowicie bezpieczne. W sprzyjających warunkach pogodowych (umiarkowanie wilgotno i ciepło) mszyce potrafią zwielokrotnić swoją populację w ciągu kilku dni. Jeżeli zdarzy się długa i ciepła jesień, to z dużym prawdopodobieństwem mszyce ekspansywnie zasiedlą wschody ozimin i pozostaną na nich aż do większych przymrozków (-6°C) dokonując infekcji wirusowej - taka sytuacja miała miejsce m.in. 2 lata temu.

Na zbożach w Polsce najliczniej występują trzy gatunki mszyc: oliwkowo-zielona czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi), zielona z ciemnymi syfonami mszyca zbożowa (Sitobion avenae) oraz zielona z jasnymi syfonami mszyca różano-trawowa (Metopolophium dirhodum), chociaż ostatnio w niektórych rejonach obserwuje się także liczne pojawienia się ciemnozielonej mszycy kukurydzianej (Rhopalosipum maidis). Podczas letniej wegetacji zbóż owady rozwijają do kilkunastu pokoleń, żerują na liściach, źdźbłach i kłosach, bezpośrednio szkodzą roślinie, wysysając soki z tkanek W zależności od tego, czy są jedno- czy dwudomne, kończą swój typowy, pełny rozwój, przelatując i składając jaja na tzw. żywicielu zimowym (krzewach czeremchy, róży lub w przypadku mszycy zbożowej i kukurydzianej - roślinach jednoliściennych, głównie trawach). Wszystkie wymienione gatunki mszyc są wektorami wirusów, jednak największe znaczenie ma mszyca czeremchowo-zbożowa z uwagi na coroczne, powszechne i bardzo liczne wystąpienia w okresie jesieni oraz zmiany w jej biologii na skutek działania wyższych temperatur. Coraz liczniejsze występowanie tego gatunku notuje się od końca lat 80. ubiegłego wieku - obecnie pod względem liczebności stanowi on 70-80 proc. populacji wszystkich mszyc na zbożach.

KLIMAT ZMIENIA ZACHOWANIE MSZYC