Ochrona przed chwastami powinna zapewniać dominację roślin uprawnych, przy ograniczeniu do minimum konkurencji chwastów. Stąd w integrowanej ochronie przed chwastami, trudno się obejść bez herbicydów, które powinny być uwzględniane przy regulowaniu poziomu zachwaszczenia. Szczególne znaczenie mają herbicydy doglebowe, stosowane zapobiegawczo przed wschodami chwastów i roślin uprawnych. Należą do nich herbicydy, których substancją czynną jest pendimetlina, w Polsce od dawna zalecana w uprawach różnych gatunków roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (Stomp 330 EC). Nowocześniejszą formą użytkową pendimetaliny jest STOMP AQUA 455 CS w postaci zawiesiny mikrokapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą. Ta formulacja jest podstawową dla upraw rolniczych i ogrodniczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. STOMP AQUA 455 CS cechuje bardzo szeroki zakres zwalczanych gatunków chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Powinien być aplikowany doglebowo, w okresie kiełkowania i wschodów lub nalistnie we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, najlepiej nie później niż do fazy liścieni. W polskiej etykiecie wymieniono tylko niektóre z nich i podano, że do grupy chwastów wrażliwych i średniowrażliwych zaliczyć można ponad 20 powszechnie spotykanych gatunków. Jednak obserwacje z praktyki i informacje zamieszczone w etykietach innych krajów wskazują, że liczba ta jest większa. Do gatunków odpornych zaliczana jest żółtlica drobnokwiatowa. Jednak po jego zastosowaniu w sprzyjających warunkach zachwaszczenie żółtlicą jest znacznie zmniejszone, jest osłabiona, wzrost jej jest przyhamowany i łatwiej jest niszczona przez inne herbicydy zalecane po wschodach. STOMP AQUA 455 CS w uprawie niektórych roślin (np. w marchwi) może być stosowany w dawkach dzielonych dwukrotnie (po siewie i po wschodach). Natomiast inne zalecane pendimetaliny zarejestrowane w Polsce, zgodnie z obowiązującymi etykietami można stosować tylko raz w sezonie wegetacyjnym niezależnie od dawki i terminu zabiegu. Pendimetalina (np. STOMP AQUA 455 CS w dawkach nie mniejszych niż 3,0-3,5 l/ha), ogranicza wschody rzepaku kiełkującego w warstwie gleby do głębokości 1,5-2 cm, stąd w etykietach niektórych pendimetalin zarejestrowanych w innych krajach rzepak, jako chwast, jest zaliczony do gatunków średnio wrażliwych. Wschodzący z głębszych warstw nie jest zwalczany. W zależności od rośliny, sposobu jej uprawy, terminu siewu lub sadzenia ochrona przed chwastami, w sprzyjających warunkach, gdy w zbiorowisku chwastów dominują gatunki wrażliwe może ograniczyć się tylko do tego herbicydu. STOMP AQUA 455 CS posiada też szereg istotnych zalet. Ważniejszą z nich jest dość łatwe uruchamianie się w glebie, dzięki czemu jest szybko pobierany przez kiełkujące nasiona i wschodzące siewki chwastów. Słabo też przemieszcza się w glebie i jego wmywanie jest ograniczone. Dlatego może być bezpiecznie stosowany nawet na polach nawadnianych. Zastosowany doglebowo - po siewie - może być używany w programach zwalczania chwastów w połączeniu z innymi herbicydami w celu przedłużenia lub poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (np. w grochu bezpośrednio po siewie STOMP AQUA 455 CS i po wschodach BASAGRAN 600 SL); dodatkowe zabiegi innymi herbicydami lub uzupełniające mechaniczne odchwaszczanie są uzasadnione w przypadkach masowego występowania gatunków odpornych na pendimetalinę (np. starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa). STOMP AQUA 455 CS jest ważnym środkiem do ochrony roślin rolniczych (soja, łubiny, groch polny, koniczyna czerwona i lucerna, słonecznik, tytoń). Rozszerzona rejestracja tego herbicydu jest oparta o przepisy dotyczące stosowania w uprawach małoobszarowych, gdzie odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność ponosi wyłącznie jego użytkownik, aczkolwiek przydatność pendimetaliny do zwalczania chwastów w uprawie wielu gatunków roślin uprawnych jest znana w polskiej praktyce rolniczej i potwierdzona wynikami badań. Dawka herbicydu STOMP AQUA 455 CS w zależności od gatunku rośliny uprawnej, terminu stosowania i dopuszczalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym mieści się zakresie od 1,5 do 3,5 l/ha. Na własną odpowiedzialność stosującego STOMP AQUA 455 CS można aplikować w dawkach niższych niż wymienione w etykiecie, gdy po wschodach przewiduje się dodatkowe zabiegi innym herbicydami lub w mieszaninach z innymi środkami wg szczegółowych zaleceń.