- Odpowiedni dobór wczesności odmian

W polskich warunkach klimatycznych, prawidłowe FAO powinno zawierać się pomiędzy 220 a 260. Na północy nie powinno przekraczać 240/250. Odmiany późne wykorzystywane na kiszonkę, mogą nie uzyskać prawidłowej zawartości suchej masy w roślinie, i w efekcie końcowym nie zakiszają się dobrze. Taka kiszonka ma niską, jakość i wartość energetyczną.

- Plonowanie odmian

Plonowania odmian kiszonkowych określa się głównie przez plon suchej masy. W warunkach polskich, średni plon suchej masy to około 200 dt z ha.

- Wybór odmiany flint czy dent

Z uwagi na wykorzystanie tych odmian w żywieniu bydła mlecznego, podstawową różnicę między odmianami stanowi skrobia. Flinty zawierają skrobię szklistą, która jest nazywana skrobią chronioną i wchłaniana jest jelitowo, dzięki czemu nie zakwasza żwacza. Przez to przyczynia się do lepszego stanu zdrowia bydła, ograniczając uciążliwą chorobę, jaką jest kwasica. Dzięki temu, efektywność żywieniowa skrobi szklistej jest dużo wyższa niż skrobi mączystej, ponieważ szklista nie ulega rozkładowi przez mikroorganizmy żwacza. W wyniku takiego procesu trawienia pozostaje więcej energii dla bydła.

Dent-y zawierają skrobię mączystą, która zakwasza żwacz, co przyczynia się do nasilenia uciążliwej i powodującej duże straty ekonomiczne kwasicy. Choroba ta jest znana przez hodowców posiadających wysokowydajne bydło rasy HF, a odpowiedni dobór odmian kukurydzy na kiszonkę może ograniczyć straty finansowe, jakie niesie ze sobą występowanie tej choroby.

- Odmiany wysoko energetyczne

Energia w dobrej kiszonce pochodzi ze skrobi oraz włókna strawnego.

Energia w żywieniu bydła mlecznego to podstawa wysokich wydajności mlecznych (parametr VEM) oraz zdrowotności stada. Odmiany dobre na kiszonkę powinny zawierać powyżej 300g skrobi w 1 kg suchej masie. Błędem jest zbyt wczesny zbiór kukurydzy na kiszonkę z niską suchą masą, gdyż:

  • Prowadzi do strat substancji odżywczych z pryzmy w postaci wycieków,
  • Kiszonka taka jest mniej chętnie pobierana przez zwierzęta,
  • Strata energii ogranicza wydajność mleczną bydła.
Strawność stanowi drugi filar odmian wysoko energetycznych, określa ilość masy niezlignifikowanej i niezdrewniałej, strawnej dla zwierząt.