Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg zmian w prawodawstwie krajowym. Stając się jej członkiem, zobowiązaliśmy się przyjąć i przestrzegać przepisy obowiązujące w krajach Wspólnoty. Wprowadzenie jednolitych zasad pociągnęło za sobą również wiele zmian w części przepisów dotyczących środków ochrony roślin.

Ocena Komisji

Komisja Europejska prowadzi ocenę substancji aktywnych wchodzących w skład pestycydów pod względem ich wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko. Po zakończeniu takiej oceny Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub zabronieniu danej substancji do stosowania w środkach ochrony roślin. W wyniku tej weryfikacji wiele preparatów zostało już wycofanych z rynku i na pewno jeszcze niemało będzie zabronionych w ciągu kilku najbliższych lat. Przed 1 maja 2004 r. w Polsce zarejestrowanych było blisko 1200 środków, teraz jest ich niewiele ponad 850.

Kłopoty w kukurydzy

Rok 2007 przyniesie również sporo zmian na rynku środków ochrony roślin. W grudniu 2006 roku weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej o niedopuszczeniu do stosowania w pestycydach alachloru. Substancja ta jest używana do zwalczania chwastów w rzepaku i kukurydzy. Herbicydy zawierające tę substancję, takie jak: Alanex 480 EC, Lasso 480 EC, Lasso MT 480 CS, Pronap 400 EC, zostaną wycofane do 18 czerwca 2007 r.

Ponadto po akcesji w 2004 r. Polska uzyskała tzw. warunkowe pozwolenie na stosowanie niektórych substancji aktywnych zabronionych już w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zezwoliła na stosowanie ich w ściśle określonych uprawach do 30 czerwca 2007 r. Sprawa ta dotyczy powszechnie używanych substancji, takich jak: atrazyna, symazyna, azakonazol, bensultop, chlorfenwinfos, cykloat, imazapyr, iminoktadyna, naptalam, prometryna, terbacyl, endosulfan.