W ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrasta powierzchnia uprawy łubinu żółtego. Wynika to w dużej mierze z wprowadzonych w 2010 r. dopłat do uprawy roślin bobowatych. Ponadto wielu rolników, zwłaszcza w gospodarstwach o mniejszej powierzchni użytków rolnych, uwzględnia w zmianowaniu łubin jako dobrą roślinę przedplonową dla wielu roślin, w szczególności dla zbóż. Pozostawia on w glebie znaczne ilości azotu, co pozwala na zastosowanie mniejszej dawki tego składnika w uprawie rośliny następczej. Obok zalet istotną jego wadą są stosunkowo niskie i zmienne w latach plony nasion. Wynika to w dużej mierze z niedoboru wody w glebie oraz porażania roślin przez p atogeny chorobotwórcze.

NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY

Klimat na obszarze Polski jest zróżnicowany, a w ostatnich latach występują także anomalie pogodowe, które znacznie utrudniają długoterminowe przewidywanie jej przebiegu. Jednak na podstawie długoletnich pomiarów i obserwacji można określić tendencje nasilenia występowania chorób w różnych rejonach kraju oraz podatność poszczególnych odmian na porażenie patogenami chorobotwórczymi.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań najczęściej występującymi chorobami na roślinach łubinu żółtego są: antraknoza, fuzaryjne więdniecie łubinu, zgorzel siewek, szara pleśń oraz zgnilizna twardzikowa (wykres 1). Oprócz nich łubin żółty może być porażany przez wiele innych patogenów, ale ich występowanie jest rzadsze i powoduje najczęściej mniejsze straty plonu.

Najgroźniejszymi chorobami są antraknoza i fuzaryjne więdnięcie łubinu. W lata wilgotne i ciepłe występowanie antraknozy jest zdecydowanie większe niż wówczas, gdy panują niższe temperatury powietrza i znaczne dobowe opady. Szczególnie ważny jest przebieg pogody w okresie kwitnienia roślin.

W niektórych latach i rejonach kraju z małą ilością opadów nie stwierdza się występowania antraknozy. Zmniejsza to czujność rolników odnośnie potrzeby lustracji plantacji i w konsekwencji doprowadza do silnego rozwoju choroby w lata sprzyjające jej rozwojowi.

W warunkach wysokiej temperatury powietrza często występują choroby fuzaryjne. W okresie wschodów - fuzaryjna zgorzel łubinu, a w okresie kwitnienia - fuzaryjne więdnięcie łubinu.

REJONY SZCZEGÓLNIE SPRZYJAJĄCE CHOROBOM