Nowelizacja ustawy o ochronie roślin umożliwia między innymi prowadzenie obrotu na terenie polski środkami ochrony roślin zarejestrowanymi w innym państwie unii europejskiej, czyli tzw. import równoległy.

Import równoległy
Co to jest import równoległy? To możliwość sprowadzenia do kraju takiego produktu, który nie jest zarejestrowany w Polsce, ale jest identyczny z preparatem zarejestrowanym w Polsce. Konieczność wprowadzenia takich regulacji w prawie polskim wynika z obowiązku realizowania zasad swobodnego przepływu towarów określonego w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Z pozoru sprawa wydawałaby się doskonałym rozwiązaniem dla nowego rynku środków. Wprowadzenie preparatów z innych krajów Wspólnoty zwiększyłoby wybór na rynku, co niewątpliwie byłoby korzystne dla rolników, biorąc pod uwagę ciągle malejącą liczbę dopuszczonych do obrotu środków w kraju. Jednak „nie wszystko złoto, co się świeci”. Ustawa reguluje także warunki tegoż „importu równoległego”. Otóż, aby wprowadzić preparat na rynek krajowy, trzeba uzyskać zezwolenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Z wnioskiem w tej sprawie może wystąpić każdy podmiot zajmujący się obrotem środkami ochrony roślin. Takie zezwolenie może zostać wydane tylko w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:
- środek dopuszczony do obrotu w innym państwie Unii Europejskiej jest identyczny z preparatem zarejestrowanym w Polsce (zawiera te same substancje aktywne i w takiej samej ilości, ma jednakową formę użytkową oraz właściwości fizyczne i chemiczne tych preparatów nie różnią się); 
- produkt został sklasyfikowany pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia ludzi, pszczół i organizmów wodnych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; 
- zakres stosowania preparatu, który ma być wprowadzany na terytorium Polski, nie jest szerszy niż zakres stosowania środka zarejestrowanego w Polsce; 
- oznakowanie i opakowanie środka jest zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami o substancjach i preparatach chemicznych.