Woda to związek chemiczny dwóch pierwiastków: wodoru i tlenu o wzorze H2O, jednak w praktyce, woda pochodząca z różnego rodzaju ujęć jest roztworem wielu związków chemicznych o zróżnicowanych cechach biologicznych i fizyko-chemicznych. Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych.

Ze względu na powszechność występowania w przyrodzie oraz jej właściwości fizykochemiczne - jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla różnych substancji, woda ma wszechstronne zastosowanie w rolnictwie. Bardzo często wykorzystywana jest w zabiegach agrotechnicznych, gdzie pełni funkcję nośnika i rozpuszczalnika środków ochrony roślin, umożliwia ich łatwą i sprawną aplikację. Do zabiegów wykonywanych w uprawach rolniczych przeciętnie zużywa się od 100 do 300 l wody na ha w zależności od rodzaju wykonywanego oprysku, natomiast przy wykonywaniu specjalistycznych zabiegów w ochronie roślin ogrodniczych zużywa się nawet do 1 tys. l wody na ha.

Rodzaj stosowanej do zabiegów ochrony roślin wody ma bardzo istotny wpływ na skuteczność wykonywanych oprysków. W tym kontekście można mówić o niezbędnej jakości wody, potrzebnej do zapewnienia najwyższej skuteczności zabiegu. Bardzo wielu rolników nie zwraca uwagi na rodzaj stosowanej w agrotechnice wody. Brak oczekiwanego rezultatu wykonywanego zabiegu tłumaczą wieloma czynnikami /niekorzystnymi warunkami pogodowymi, nieodpowiednim terminem oprysku czy nawet nieskutecznością zastosowanego preparatu/, które niekoniecznie musiały mieć wpływ na efekt zabiegu. Bardzo często przyczyną nieudanego oprysku – braku skuteczności zastosowanego pestycydu - może być nieodpowiednia jakość użytego rozpuszczalnika – wody. Na jakość wody wpływa bardzo wiele niezależnych czynników: skład biologiczny, czyli obecność stałych cząstek materii organicznej, głównie glonów i grzybów, ale przede wszystkim skład chemiczny, związany z zawartością dwuwartościowych kationów wapnia i magnezu oraz jonów: żelaza, baru, manganu i strontu, które decydują o tzw. twardości wody, a także determinują jej odczyn (pH).

W rolnictwie wykorzystuje się wodę wodociągową /pitną i przemysłową/, wody powierzchniowe, podskórne i głębinowe. Badania wykazały, że prawie we wszystkich regionach naszego kraju (aż ¾ powierzchni Polski) nawet wody pitne wodociągowe odznaczają się dużą twardością. Wody głębinowe są jeszcze bardziej zmineralizowane niż wodociągowe, powierzchniowe czy podskórne. Odczyn wody w zdecydowanej większości przypadków jest obojętny lub nawet lekko zasadowy. Obecność niektórych soli w wodzie - np. wodorotlenku wapnia lub sodu, wpływa na zwiększenie alkaliczności wody. Związany z tym wzrost pH cieczy opryskowej stymuluje z kolei niekorzystne reakcje antagonistycznej wymiany chemicznej, a ponadto ogranicza wnikanie silnie zdysocjowanych środków ochrony roślin do komórek roślinnych.