Herbicydy do ochrony kukurydzy muszą spełniać podstawowe warunki. Nie mogą wykazywać fitotoksyczności w stosunku do chronionej rośliny. Problemem pozostaje fitotoksyczność w stosunku do chronionych odmian. Często jest to niewiadoma, gdyż odmian kukurydzy na polskim rynku jest bardzo dużo, w sumie co najmniej trzysta, w tym ponad 170 zarejestrowanych w Polsce i co najmniej drugie tyle, jeśli nie więcej, zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej (z tzw. katalogu wspólnotowego, CCA). Muszą być skuteczne w zwalczaniu chwastów. Ważna jest też cena herbicydów, co wpływa na koszty produkcji, zwłaszcza w gospodarstwach wielkotowarowych.

Podstawę skutecznego zwalczania chwastów w kukurydzy stanowią:

  • znajomość historii pola, przedplonu oraz potencjalnego zachwaszczenia, czyli tzw. banku nasion chwastów - składu gatunkowego i nasilenia występowania poszczególnych chwastów i ich grup;
  • rozpoznawanie występujących na danym polu chwastów i określenie gatunków, których nasilenie spowoduje znaczącą obniżkę plonu;
  • rozpoznawanie faz rozwojowych kukurydzy w celu określenia terminów wykonywania zabiegów oraz wiedza o fitotoksyczności herbicydów w stosunku do określonych odmian kukurydzy;
  • znajomość herbicydów, ich substancji aktywnych, dawek, terminów stosowania, wrażliwości chwastów oraz odpowiednich warunków pogodowych, w których można je skutecznie zastosować;
  • znajomość zasad sporządzania mieszanek herbicydowych zalecanych w etykiecie-instrukcji stosowania.

Wybór terminu stosowania herbicydów jest podyktowany względami organizacyjnymi, ekonomicznymi, a przede wszystkim względami środowiskowymi. Wyróżnia się dwie główne grupy herbicydów: do stosowania doglebowego (przed wschodami roślin) oraz wcześnie powschodowego i do stosowania nalistnego (po pełnych wschodach roślin).

Uprawy kukurydzy powinny pozostawać wolne od chwastów już od momentu siewu.

Wczesna regulacja zachwaszczenia to podstawa ochrony potencjału plonowania kukurydzy, co wykazały badania własne, wykonane w IHAR-PIB w Radzikowie. W badaniach tych porównano wpływ ochrony z zastosowaniem herbicydu doglebowego i herbicydu powschodowego (nalistnego) na plon ziarna i inne ważne cechy agrotechniczne 10 odmian kukurydzy. W korzystnych warunkach aplikacji herbicydu doglebowego, przy dobrym uwilgotnieniu gleby, uzyskano średni plon ziarna (10,2 t/ha) o około 1 tonę wyższy oraz wyższą masę tysiąca ziaren, wyższą masę hektolitra i wyższą masę ziaren z kolby - w porównaniu z odchwaszczaniem powschodowym.