Optymalne warunki przechowywania ziemniaków można jedynie zapewnić w specjalnie do tego przystosowanych budynkach – przechowalniach, w których istnieje możliwość stworzenia odpowiedniego mikroklimatu (wilgotności i temperatury powietrza, temperatury ziemniaków, składu atmosfery), chroniącego bulwy przed nadmiernymi stratami oraz zapewniającego utrzymanie wymaganej jakości ziemniaków.

Najlepsza przechowalnia
Ze względu na sposób składowania i przechowywania ziemniaków rozróżnia się przechowalnie halowe, komorowe i boksowe. Ze względu na cechy konstrukcyjno-technologiczne składowanie luzem może odbywać się w przechowalniach komorowych z indywidualnymi i szczelnie zamkniętymi pomieszczeniami, w przechowalniach halowych i boksowych – z pomieszczeniami otwartymi i zasypywanymi z góry oraz z korytarzem rozładunkowym między dwoma rzędami boksów. Masa 1 m³ ziemniaków przy składowaniu luzem wynosi około 600 kg, zaś przy składowaniu w paletach skrzyniowych około 400 kg. Wysokość składowania luzem wynosi do 5 m, a wolna przestrzeń nad ziemniakami, powyżej – 100 cm. Składowanie w paletach skrzyniowych odbywa się w przechowalniach komorowych przy spiętrzeniu do 6 palet z zachowaniem przestrzeni technologicznej nad ziemniakami około 100 cm, zaś odstęp od ścian około 20 cm oraz między stosami palet około 10 cm. Przechowalnia do składowania w paletach skrzyniowych przeznaczona jest przeważnie dla ziemniaków jadalnych oraz sadzeniaków. Ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa przechowuje się luzem.

Przechowalnia ziemniaków składa się z następujących pomieszczeń: składowania, obróbki, przyjęcia i ekspedycji. Powierzchnia oraz kubatura składowania przechowalni uzależniona jest od przewidywanej ilości ziemniaków oraz sposobu składowania.
Rodzaj użytych maszyn do mechanizacji prac w przechowalni zależy od typu przechowalni: od tego, czy ziemniaki są przechowywane luzem, czy w paletach skrzyniowych oraz od zakresu operacji obróbczych. W przechowalni do składowania luzem zestaw maszyn może składać się z:
- zasobnika dozującego,
- zespołu odsiewaczy zanieczyszczeń i drobnych bulw,
-przenośników transportujących ziemniaki,
- pryzmownika.